Tritpartite samenwerking

Het NHG werkt, daar waar mogelijk, intensief samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging en InEen. We schrijven gezamenlijke visies en werken samen op diverse thema’s zoals informatisering, digitale zorg en kwaliteit in het huisartsenvak.   

Andere samenwerkingspartners

De professionele standaard en kwaliteitsnormen voor de vakuitoefening krijgen alleen betekenis als ze door de sector gedragen worden. Het NHG werkt daarom, naast LHV en Ineen, samen met een groot aantal externe partners. 

 • Expertgroepen: De NHG-erkende expertgroepen geven de RvB gevraagd en ongevraagd advies over het betreffende deelgebied van de huisartsenzorg.
 • Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen (LOVAH): De LOVAH is de landelijke belangenbehartiger voor de huisarts in opleiding.
 • Federatie Medisch Specialisten ​(FMS): FMS ondersteunt wetenschappelijke verenigingen en medisch specialisten bij kwaliteitsverbetering en het vertalen van beleid naar de dagelijkse praktijk. 
 • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG): KNMG maakt zich sterk voor de kwaliteit van de medische beroepsuitoefening en de volksgezondheid. 
 • College Geneeskundige Specialismen (CSG): Het CGS stelt regels vast voor de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen. In het CGS zitten artsen en bestuurders, voorgedragen door beroeps- en brancheorganisaties.
 • De vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH): De VPH heeft als doelstelling het behoud van kernwaarden in het huisartsenvak.
 • Stichting Beroepsopleiding Huisartsen (SBOH):  De SBOH zorgt voor nieuwe generaties van voldoende goed opgeleide zorgprofessionals. 
 • Nictiz: Nictiz is de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatievoorziening in de zorg.
 • Het RIVM: Het RIVM zet zich in voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving.
 • NedXix: NedXix is een vereniging van ICT-leveranciers in de zorg. Zij coördineren overleggen over gezamenlijke ICT-onderwerpen die leveranciers raken in de domeinen Farmacie en Huisartsenzorg.
 • De Patientenfederatie Nederland: De Patientenfederatie​ zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben.
 • Universitair Netwerk Huisartsenzorg (UNH): De UNH werkt aan de kwaliteit en verbetering van de huisartsenzorg. Ze focussen zich op 3 academische pijlers: onderzoek, onderwijs en opleiding.

Belangen in andere organisaties

 • NHG Praktijk Accreditering B.V. (NPA): NPA ontwikkelt en verzorgt certificeringen voor (apotheekhoudende) huisartsenpraktijken, huisartsenposten, zorggroepen en huisartsopleidingsinstituten. Het NHG is de enige aandeelhouder en heeft als enige partij stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) van NPA.
 • Stichting Fonds Alledaagse Ziekten (FAZ): FAZ ondersteunt wetenschappelijk onderzoek naar alledaagse ziekten. Een besluit van het FAZ bestuur om statuten te wijzigen of te ontbinden kan door goedkeuring van het NHG. De RvB van het NHG besluit op welke wijze de bevoegdheden van FAZ worden uitgevoerd.
 • Stichting Landelijk Eerstelijns Gebruikers ICT Overleg: Stichting LEGIO stimuleert en faciliteert toekomstbestendige ICT in de eerstelijnszorg. Daarnaast ondersteunt Stichting LEGIO de online inzage van patiënten in hun eigen huisartsendossier. De RvB van het NHG besluit op welke wijze de bevoegdheden van Stichting LEGIO worden uitgevoerd.
 • Stichting College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB): Het CHBB stelt registers in voor de registratie van huisartsen met bijzondere bekwaamheden. Nieuwe registers worden goedgekeurd door de LHV en het NHG. Daarnaast adviseert het CHBB de LHV en het NHG over taken die tot het bijzonder aanbod van huisartsenzorg behoren of specifieke taken die gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit van de huisartsenzorg.  
 • Stichting Nederlandse Triage Standaard: Stichting NTS beheert, exploiteert en ontwikkelt de Nederlandse Triage Standaard (NTS). De RvB besluit op welke wijze de bevoegdheden betreffende Stichting NTS namens het NHG worden uitgeoefend.