NHG-Adviesraad Standaarden (NAS)

De NAS maakt zich sterk voor een krachtig accent binnen het NHG op de ontwikkeling van praktisch bruikbare en goed onderbouwde huisartsgeneeskundige richtlijnen. De NAS is het adviesorgaan van de afdeling Richtlijnontwikkeling & Wetenschap (R&W) van het NHG-bureau.

Jaarlijks wordt, op initiatief van de afdeling R&W en na advies van de NAS, in het NHG-jaarplan Doel van de werkgroep is het verder in kaart brengen van de geschiedenis van de huisartsgeneeskunde en een goede archivering van documentatie inzake de huisartsgeneeskunde. Iedereen die geïnteresseerd is in de werkgroep kan contact opnemen met de secretaris. vastgelegd welke richtlijnen worden ontwikkeld of herzien. Conform blad 1 wordt het NHG-jaarplan vastgesteld door de RvB, en behoeft de RvB daarvoor de instemming van de Verenigingsraad en de goedkeuring van de RvT en de ALV. De NAS bestaat uit maximaal 10 personen, benoeming geschiedt door de RvB op voordracht van het hoofd van de afdeling R&W.

Autorisatiecommissie (AC)

De AC beoordeelt de wetenschappelijke onderbouwing en de uitvoerbaarheid van het beleid zoals wordt voorgesteld in een conceptrichtlijn. De AC besluit via stemming of een richtlijn geautoriseerd wordt. Autorisatie betekent dat bevoegdheid aan de huisarts wordt gegeven om volgens de betreffende aanbevelingen te werken. Daarmee wordt de richtlijn onderdeel van de professionele standaard.

De ALV bekrachtigt achteraf de richtlijnen die door de AC geautoriseerd en vervolgens gepubliceerd zijn. De AC bestaat uit 2×7 personen, benoeming geschiedt door de ALV op voordracht van de RvB (2×3 huisartsen waarvan 2×1 lid van de Verenigingsraad), het IOH (2×3 hoogleraren huisartsgeneeskunde) en het LHV-bestuur (2×1 gepromoveerde huisarts werkzaam als seniorstaflid op de afdeling huisartsgeneeskunde).

Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO)

De CWO wil huisartsen stimuleren en begeleiden bij het beoordelen, opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Op verzoek wordt door de CWO ondersteuning verleend aan de afdeling R&W, waaronder de CWO ressorteert.

De CWO bestaat uit 15 tot 20 huisartsen. Iedere huisarts die geïnteresseerd is in wetenschappelijk onderzoek kan lid worden van de CWO.

NHG-werkgroep Vrouwen en Huisartsgeneeskunde

Doel van de werkgroep is de doorstroming van vrouwelijke huisartsen naar beleidsfuncties en naar topfuncties binnen de universiteit, te faciliteren en te stimuleren.

Daarnaast vraagt de werkgroep aandacht voor genderaspecten binnen het NHG-beleid, bij wetenschappelijk onderzoek en in opleidingen tot huisarts, voor seksespecifieke geneeskunde en voor de gevolgen van het toenemende aantal vrouwelijke huisartsen. De werkgroep bestaat uit ca. 15 vrouwelijke gepromoveerde huisartsen en kan adviseren aan de RvB.

NHG-Werkgroep Geschiedenis Huisartsgeneeskunde

Geschiedenis Huisartsgeneeskunde

De NHG-werkgroep heeft de volgende doelstellingen:

  • In 2016 publiceerde de werkgroep in Huisarts en Wetenschap een serie van tien artikelen over de geschiedenis van de huisartsgeneeskunde. In hetzelfde jaar verscheen het daarop gebaseerde boek Geschiedenis van de huisartsgeneeskunde, in samenwerking met het NHG ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het Genootschap.                                             
  • In 2018 volgde een advies over huisartsenarchivering.
  • De NHG-Mijlpalensite (niet meer online) is in 2011 gemaakt ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan van het NHG.                                                  
  • In 2022 heeft de nieuwe werkgroep bij gelegenheid van 65 jaar H&W een aantal artikelen in het blad gepubliceerd.

De NHG-werkgroep onderhoudt contact met het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland en de Nederlands Vereniging voor Medische Geschiedenis (NVMG). Ook is de werkgroep vertegenwoordigd in het zogenaamde Domus Overleg van de KNMG dat de zogenaamde Domus dagen organiseert. Daarnaast is er contact met het Universitair Netwerk Huisartsgeneeskunde  en de Huisartsopleiding Nederland.

Heb je nog vragen?

Wij beantwoorden ze graag.
Stuur een e-mail naar contactcentrum@nhg.org