Start opleiding en aanmelden

Op 19 september 2024 starten we met de kaderopleiding Ouderengeneeskunde. Heeft u interesse in de ouderengeneeskunde en zoekt u verdieping, geef u dan op. We hebben nog plek voor enkele deelnemers.

Aanmelden kan via de website van LUMC

Introductie

De zorg voor ouderen in de eerste lijn is complex. De toegenomen kwetsbaarheid van ouderen en de vaak meervoudige problematiek (medisch, psychisch, sociaal, maatschappelijk) maken ouderengeneeskunde tot een uitdaging voor de huisarts. Een belangrijke rol is weggelegd voor zowel de huisarts als de specialist ouderengeneeskunde (SO). Om oudere patiënten zoveel mogelijk de regie over het eigen leven te laten voeren, is denken in termen van functioneren en zelfredzaamheid nodig en niet alleen in ziekte en behandeling. Samenwerking tussen betrokken hulpverleners, de betreffende oudere en diens naasten is de sleutel tot goede en werkbare zorg.

Huisartsen en SO’s maken steeds meer gebruik van elkaars expertise en mogelijkheden. Maar hoe werk je goed samen? Wat is je rol als kaderarts? Hoe presenteer je je? Hoe maak je duidelijk wat je te bieden hebt? En wat heb je dan te bieden? De NHG-Kaderopleiding Geïntegreerde Eerstelijns Ouderengeneeskunde leidt huisartsen en SO’s op om te werken aan goede eerstelijns ouderengeneeskunde. Kaderhuisartsen Eerstelijns Ouderengeneeskunde bieden proactieve samenhangende zorg én stimuleren collega’s dit ook te doen. Zij bevorderen de samenwerking met andere zorgaanbieders en eerstelijnswerkers van zorg én welzijn.

Kaderhuisartsen en specialisten ouderengeneeskunde in de eerste lijn kijken over de schutting van de zorginstelling heen en leren de werkwijze, praktijkvoering, financiering, wet- en regelgeving in de eerste lijn kennen. Samen vormen de kaderhuisartsen een regionaal aanspreekpunt voor eerstelijnszorg voor ouderen. De kaderhuisartsen zijn toegerust om gewenste veranderingen in de eerstelijns ouderengeneeskunde uit te dragen en hebben zich verenigd in Laego: de landelijke adviesgroep eerstelijnsgeneeskunde voor ouderen.

Inhoud van de opleiding

Een kaderhuisarts eerstelijns ouderengeneeskunde heeft kennis van de wettelijke kaders, de financiering en de regionale mogelijkheden en bevordert onderlinge samenwerking. Wetenschappelijke vorming, kennisontwikkeling en kwaliteitsbevordering zijn niet meer weg te denken thema’s in de opleiding tot arts. Ook in deze opleiding komen ze aan bod, uiteraard toegespitst op het thema eerstelijns ouderengeneeskunde.

Er is ook uitgebreid aandacht voor de rol van de kaderhuisarts eerstelijns ouderengeneeskunde en de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer. Daarnaast bevat de opleiding verdieping en verbreding van medische kennis en de wetenschappelijke onderbouwing ervan. Deskundigheidsbevordering van de directe collega’s en andere betrokkenen in de eerste lijn is tevens een aandachtspunt in de opleiding.

Algemeen

 • Visie op ouderen, functionele geriatrie, kwetsbaarheid
 • Proactieve samenhangende zorg
 • Regie
 • Wet- en regelgeving
 • Ethiek en wel/niet behandelbeslissingen

Geriatrisch netwerk

 • Communicatie met ouderen met cognitieve en/of zintuiglijke beperkingen
 • Communicatie met familie(systemen)
 • Samenwerking huisarts en Specialist Ouderengeneeskunde
 • Samenwerking huisarts – praktijkondersteuner/ – verpleegkundige
 • Samenwerking wijkverpleegkundige /- verzorgenden
 • Samenwerking apotheker, ggz, medisch specialisten
 • Samenwerking met welzijn en sociale teams

Organisatie

 • Zorgbehandelplan
 • Verslaglegging
 • Organisatie en facilitatie spreekuur, taakdelegatie
 • Kwaliteitsprojecten in de regio
 • Financiering

Rol kaderhuisarts

 • Evidence Based Medicine
 • Kritisch lezen
 • Zoeken in pubmed en andere databases
 • Consultatie bieden
 • Onderwijs maken en geven
 • Kwaliteitsproject ontwikkelen en begeleiden

Medisch inhoudelijk

 • Verdieping medisch inhoudelijke kennis, inclusief voeding en mondzorg
 • Multimorbiditeit (analyse, prioritering, beleid)
 • Polyfarmacie

Organisatie

De vakgroep Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC heeft deze opleiding ontwikkeld in samenwerking met LUMC, het NHG en Verenso.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor:

 • Huisartsen die zich verder willen bekwamen in de ouderengeneeskunde en een regiofunctie ambiëren. Voorwaarde is dat de deelnemer praktiseert als huisarts in een praktijk/regio waar hij/zij invloed heeft op de organisatie.
 • Specialisten ouderengeneeskunde die enige ervaring hebben met het werken in de eerste lijn en een voortrekkersrol willen vervullen.

Voldoet u niet aan deze vereisten, maar denkt u wel in aanmerking te komen voor deelname? Neem dan contact op met ons.

Opzet

De opleiding duurt twee jaar en bestaat uit 20 onderwijsdagen, centraal in het land en in Leiden. Alle onderwijsdagen zijn voor de specialist ouderengeneeskunde en huisartsen gezamenlijk. Het uitgangspunt hierbij is alles samen, tenzij apart beter is. Op die manier doen we recht aan beide beroepsgroepen én werken we tegelijkertijd aan een gezamenlijk optrekken in de eerste lijn. Dat is uiteraard in het belang van de oudere en chronisch zieke met complexe (medische) zorgvragen. Naast het voorbereiden en volgen van de onderwijsdagen doen deelnemers stages in hun eigen netwerk, geven zij onderwijs aan elkaar en werken zij aan een zorgvernieuwingsproject in de eigen regio.

Plaats

De onderwijsdagen vinden plaats in Leiden, de tweedaagse bijeenkomsten vinden op een centrale locatie in Nederland plaats.

Certificaat en accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd met 80 punten en wordt afgesloten met het behalen van een certificaat.

Na voltooiing van de opleiding kunt u zich als kaderhuisarts inschrijven in het CHBB-register voor huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden. Tijdens de opleiding bent u gratis aspirant-lid van de expertgroep Laego. Na het behalen van uw certificaat kunt u regulier Laego lid worden.

Data

De data staan vermeld op de website van LUMC

Kosten

De kosten bedragen voor de gehele opleiding € 11.000. (Inclusief: cursusmateriaal, hotelovernachtingen, maaltijden, enz.)

Meer informatie en aanmelding

Voor vragen over aanmelding neemt u contact op met LUMC . Via de website van LUMC vindt u meer informatie over de kaderopleiding en inschrijfmogelijkheden.

Na aanmelding volgt een telefonische intake om de verwachtingen en competenties van de toekomstige deelnemer te bespreken.

Heeft u nog vragen over de NHG-Kaderopleiding Ouderengeneeskunde? Neem dan vooral contact op met Martine de Niet, mede-coördinator van de opleiding via telefoon (071 – 526 8427) of e-mail (m.de_niet-robbers@lumc.nl).

Opleidingsstaf

 • dr. Susanne de Kort, specialist ouderengeneeskunde, coördinator, TOPAZ / LUMC
 • drs. Yvonne Martens, specialist ouderengeneeskunde, groepsbegeleider LUMC
 • drs. Clara van den Dool, huisarts, groepsbegeleider, LUMC
 • drs. Shanti Brandon, huisarts, groepsbegeleider, LUMC
 • drs. Esmay Stokman, specialist ouderengeneeskunde, groepsbegeleider
 • Paula Broersen MSc, onderwijskundig adviseur, LUMC
 • Martine de Niet MA, organisator

Opleidingscommissie

 • prof. dr. Wilco Achterberg, specialist ouderengeneeskunde, LUMC
 • dr. Victor Chel, specialist ouderengeneeskunde, LUMC
 • dr. Hedwig Vos, huisarts
 • drs. Janneke Veeze, NHG
 • drs. Wendy Hommes, Verenso
 • prof. dr. Jacobijn Gussekloo, huisarts, LUMC