Samenwerking

De gezondheidszorg in Nederland kenmerkt zich onder andere door een opdeling in eerste- en tweedelijnszorg met bijbehorende aparte organisatie en financiering. Voor patiënten is het van groot belang dat deze verschillende echelons goed op elkaar aansluiten. Dit vergt extra aandacht voor de afstemming van de inhoud van de zorg en afspraken over samenwerking.

Hoewel huisartsen en specialisten eigen richtlijnprogramma’s hebben, wordt er op landelijk niveau al jarenlang nauw samengewerkt tussen het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Federatie van Medisch Specialisten (Federatie) ten behoeve van een eenduidig en transparant kwaliteitsbeleid.

Inzicht geven

Zowel de Federatie als het NHG hechten er aan om inzicht te geven aan derden over de manier waarop wij richtlijnen ontwikkelen, hoe wij samenwerking op het gebied van richtlijnontwikkeling vormgeven en hoe wij de samenhang tussen eerstelijns- en tweedelijnsrichtlijnen waar nodig verbeteren. Wij streven daarbij naar samenhang in processen die bijdragen aan het zo efficiënt mogelijk ontwikkelen van richtlijnen, afstemming van de methodologie, maar vooral ook naar samenhang op inhoud voor optimale ondersteuning van de dagelijkse zorgpraktijk en zo goed mogelijke zorg voor patiënten.