U bent hier

Toevoegingen in het notenapparaat ter onderbouwing aanbevelingen

  • Noot Handhygiëne bij norovirus en clostridium difficile; De adviezen handhygiëne bij norovirus in deze richtlijn zijn gebaseerd op de LCI-richtlijn Norovirus, waarin de volgende passage is opgenomen; De effectiviteit van handalcohol op het verminderen van transmissiekans van norovirus lijkt beperkt te zijn. De resultaten van de onderzoeken zijn inconsistent en erg variabel. Vooralsnog lijkt wassen met water en zeep te leiden tot een grotere virusreductie en een verminderde kans op transmissie. Bij een uitbraak van norovirus wordt dus geadviseerd om handhygiëne door middel van wassen met water en zeep toe te passen. Bovenstaand advies wijkt af van de, in de meeste zorginstellingen, gangbare praktijk van het gebruik van handalcohol. Uit pragmatisch oogpunt en voor het behoud van de compliance van de gangbare handhygiëne met handalcohol kan daarom in zorginstellingen besloten worden om ook bij een norovirus uitbraak vast te houden aan het gebruik van handalcohol, zie de LCI-richtlijn Norovirus [LCI 2016]. Voor infecties met Clostridium difficile is er geen discussie over welke vorm van handhygiëne er moet worden toegepast. Alleen handreiniging is effectief en handdesinfectie wordt ontraden, zie de LCI richtlijn Clostridium difficile [LCI 2017].
  • Meldingsplichtige infectieziekten; De informatie in de hoofdtekst is afkomstig van het RIVM. Voor aanvullende informatie over wat betekent de meldingsplicht, welke infectieziekten zijn meldingsplichtig en de snelheid van melden bij de verschillende meldingsplichtige infectieziekten, zie:
  • Wijziging noot Afvalbeheer; Voer biologisch vast- en vloeibaar afval af volgens het Landelijk Afval Beheerplan [Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu] en de ADR. ADR staat voor ‘Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route’. Het ADR is het pan-Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Het afvalbeheer (inzameling, vervoer, verwerking) is in Nederland uitgewerkt naar afvalstromen in zogenaamde sectorplannen. Voor afval dat binnen zorginstellingen vrijkomt is de zorginstelling ‘verantwoordelijk’, en geldt het LAP. In dit geval sectorplan 19 (afval van gezondheidszorg bij mens of dier) [zie www.lap2.nl]