U bent hier

Nieraandoeningen (LESA Laboratoriumdiagnostiek)

Samenvatting Nieraandoeningen (LESA Laboratoriumdiagnostiek)

Actualisering januari 2019; herzien t.o.v. versie 2012

 

Inhoud

 1. Diagnostiek nierschade
 2. Vermoeden/uitsluiten specifieke nierziekte
 3. Vervolgdiagnostiek verminderde eGFR
 4. Opsporing metabole complicaties (bij sterk verhoogd risico)
 5. Risico-inventarisatie (cardiovasculair)

1. Diagnostiek nierschade

Bepalingen

  • eGFR + creatinine
  • Albumine-creatinineratio (ochtend)urine

   Indicatie

    • bij behandeling diabetes mellitus of verhoogd cardiovasculair risico
    • bij opstellen cardiovasculair risicoprofiel
    • bij klinisch vermoeden van chronische nierschade
    • bij medicatiebewaking (eGFR bij patiënten > 70 jaar). 

    Achtergrondinformatie bij de bepalingen

    eGFR
    • schatting op basis van serumcreatinine
    • overschatting: te weinig spiermassa (spieratrofie bijvoorbeeld bij bedlegerigheid, amputatie)
    • onderschatting: spierhypertrofie (bodybuilders, zware spierarbeid, soms negroïde ras)
    • significante afname eGFR: > 15% afname ten opzichte van de vorige waarde bij een stabiele patiënt
    Albumine-creatinineratio urine (ACR)
    • eenmalige vaststelling is onvoldoende betrouwbaar (herhaal de bepaling 1-2× in 3 maanden)
    • fout-positieve uitslagen:
     • contaminatie van de urine (met bloed of fluor)
     • koorts
     • urineweginfectie
     • ontregelde diabetes mellitus
     • manifest hartfalen
     • zware lichamelijke inspanning
     • koude-expositie
     • recent doorgemaakt epileptisch insult
    • significante verhoging albuminurie: 35% verhoging ten opzichte van vorige waarde bij een stabiele patiënt
    • teststroken (urine) zijn pas positief bij ernstig verhoogde albuminurie
    Stroomdiagram diagnostiek chronische nierschade

    (klik op afbeelding om te vergroten)

       Afkap- en referentiewaarden 

       Creatinine

        

       Mannen

       19-50 jaar

       61-113 micromol/l

       51-65 jaar

       61-120 micromol/l

       66-80 jaar

       62-134 micromol/l

       +81 jaar

       65-149 micromol/l
       Vrouwen

       19-50 jaar

       48-91 micromol/l

       51-65 jaar

       48-99 micromol/l

       66-80 jaar

       48-113 micromol/l

       80+ jaar

       49-132 micromol/l

       Nierfunctie (eGFR in ml/min/1,73m2)

        

       Zie tabel 1

       Albumine-creatinineratio (ACR, urine)

        

       Zie tabel 1


       Verder beleid

        • verhoogde albuminurie: sluit niet-nefrogene oorzaak uit (zie stroomdiagram)
        • bij verminderde eGFR of verhoogde albuminurie:
         • herhaal eGFR en ACR < 1 week (uitsluiten acute nierschade) bij een eerste bepaling of duidelijk afwijkende waarde
         • herhaal de eGFR en ACR na 3 maanden (bevestiging diagnose chronische nierschade)
        • bij acute nierschade: verwijs direct naar de internist-nefroloog
        • geef een verminderde nierfunctie (eGFR < 50 ml/min/1,73 m2) door aan de apotheek
        • bij vermoeden van een specifieke nierziekte: bepaal het urinesediment, zie paragraaf 2
        • Bij het bestaan van chronische nierschade: bepaal het beleid aan de hand van de risicocategorie (zie tabel 1), de oorzaak en het beloop, en factoren als leeftijd en comorbiditeit.
        Tabel 1 Stadiëring van chronische nierschade op basis van eGFR en albumine-creatinineratio en daaraan gekoppelde risicoschatting

        (Klik op de afbeelding om te vergroten)

        2. Vermoeden/uitsluiten specifieke nierziekte

        Bepalingen (alleen op indicatie)

        • urinesediment: (dysmorfe) erytrocyten/celcilinders

        Indicatie

        Patiënten met verminderde eGFR of verhoogde ACR:

        • zonder hypertensie en/of diabetes mellitus
        • met aanwijzingen voor een specifieke nierziekte (bijvoorbeeld auto-immuunziekte of polycysteuze nieren in de familie)

        Achtergrondinformatie bij de bepalingen

        • verwijs naar het laboratorium
        • bij voorkeur 2e ochtendurine (2-4 uur in de blaas)
        • houd er rekening mee dat de urine binnen 1 uur beoordeeld moet worden: op perifere bloedafnamelocaties is dit niet altijd mogelijk

        Referentiewaarden

        Sediment
        (vergroting
        400 ×)

        < 5 erytrocyten per gezichtsveld of 5 -10/µl

        < 5 leukocyten per gezichtsveld of 10-20/µl

        < 3 hyaliene cilinders per gezichtsveld

        Verder beleid

        • dysmorfe erytrocyten en celcilinders wijzen op een specifieke nierziekte: verwijs naar de internist-nefroloog
        • erytrocyturie met < 40% dysmorfe erytrocyten en geen erytrocytencilinders (bij minstens 20 erytrocyten/µl): overweeg verwijzing uroloog

        3. Vervolgdiagnostiek verminderde eGFR

        Bepalingen (alleen op indicatie)

        • eGFRcys (berekend op basis van cystatine C)
        • 24- uurs creatinineklaring (urine)

        Indicatie

        Alleen op indicatie bij twijfel over de diagnose:

        • bij patiënten met eGFR rond het afkappunt zonder diabetes mellitus, hypertensie of andere tekenen van chronische nierschade,
         • vooral bij een afwijkende spiermassa

        Achtergrondinformatie bij de bepalingen

        • slechts enkele laboratoria voeren de cystatine C bepaling zelf uit, de uitslag kan dus enkele weken duren
        • 24-uurs urineverzameling: goede instructie nodig, belastend
        • alternatief: consultatie van een internist-nefroloog

        Referentiewaarden

        eGFR (berekend op basis van cystatine C)

        zie paragraaf 1

        24-uurs creatinineklaring

        60-120 ml/min

        Verder beleid

        • verminderde eGFRcys of 24 uurs-creatinineklaring: er is sprake van chronische nierschade

        4. Opsporing metabole complicaties (bij sterk verhoogd risico)

        Bepalingen

        • Hb
        • kalium
        • calcium (gecorrigeerd voor albumine)
        • fosfaat

        Indicatie

        • 2-4×/jaar bij patiënten met chronische nierschade en een sterk verhoogd risico die bij de huisarts onder controle zijn (categorie rood, zie tabel 1

        Referentie- en afkapwaarden

        Hb

         

        Zie hoofdstuk Anemie

        Kalium

        plasma

        3,4-4,9 mmol/l

        serum

        3,8-5,2 mmol/l

        Calcium (totaal, gecorrigeerd voor albumine)

         

        2,15-2,55 mmol/l

        Fosfaat

         

        0,9-1,5 mmol/l

        Verder beleid

        • bij anemie: volg NHG-Standaard Anemie
        • verhoogde kalium- of fosfaatconcentratie of verminderde calciumconcentratie: overleg met de internist-nefroloog

        5. Risico-inventarisatie (cardiovasculair)

        Bepalingen

        • totaal cholesterol
        • HDL-cholesterol
        • LDL-cholesterol
        • triglyceriden
        • totaal cholesterol/HDL-cholesterol ratio
        • glucose

        Indicatie

        • indien niet eerder gedaan bij verminderde eGFR of verhoogde albuminurie

        Achtergrondinformatie bij de bepalingen en referentiewaarden

        Totaal cholesterol

        Zie hoofdstuk Cardiovasculair risicomanagement

        HDL-cholesterol

        LDL-cholesterol

        Triglyceriden

        Glucose

        Zie hoofdstuk Diabetes mellitus type 2