U bent hier

NHG-Standpunt Huisarts en spoedzorg (juni 2013)

Het Standpunt Toekomstvisie Huisartsenzorg Huisarts en spoedzorg omvat de visie van het NHG op de huisartsgeneeskundige inbreng in de spoedzorg(keten), zowel binnen kantooruren als daarbuiten.

Dit standpunt is een actualisering van het NHG-Standpunt De Huisartsgeneeskundige inbreng in de acute ketenzorg uit 2005. Het besteedt aandacht aan de taak en functie van de huisarts in de spoedzorg en de samenwerking in de spoedzorgketen. Omdat de kwaliteit van de huisartsgeneeskundige inbreng in de spoed-zorgketen onlosmakelijk is verbonden met de organisatie van de zorg, wordt ook dit aspect nadrukkelijk behandeld.

Download het NHG-Standpunt Huisarts en spoedzorg (juni 2013) als .pdf-bestand of raadpleeg hieronder de samenvatting.  

Samenvatting

Uitgangspunten

Aan de zorgvraag van de patiënt moet worden voldaan op de juiste tijd, op de juiste plaats en door de hulpverlener met de juiste competenties, met als resultaat veilige en doelmatige zorg. In de afgelopen jaren hebben de huisartsgeneeskunde, de SEH- geneeskunde en de ambulancezorg een grote kwaliteits-slag gemaakt, professioneel én organisatorisch. Vanuit het besef dat deze disciplines complementair zijn aan elkaar, zijn vele initiatieven ontwikkeld om de samenwerking te versterken.

Wat is spoed?

Huisartsgeneeskundige spoedzorg richt zich op de zorgvraag die vanuit de beleving van de patiënt acuut is. Er kan een verschil bestaan tussen de spoedbeleving van de patiënt en de medische urgentie van zijn hulpvraag. Patiënten zoeken vaak contact met de huisartsenpost voor problemen die vanuit medisch perspectief hadden kunnen wachten tot het spreekuur van de eigen huisarts. Ook de SEH en 112 heb-ben te maken met minder urgente zorgvragen. De beleving van de patiënt moet bepalend zijn voor de inhoud en de organisatie van de spoedzorg.

Infrastructuur

Waar een patiënt met acute klachten terecht kan, hangt af van het tijdstip op de dag. Moet hij naar de huisartsenpraktijk, de huisartsenpost, 112 of de afdeling SEH van het ziekenhuis? Dit is niet altijd duidelijk voor de patiënt.
Het is essentieel dat de ketenpartners in de spoedzorg vanuit dezelfde visie optimaal samenwerken. Zowel de patiënt als zorgverleners moeten weten wat zij van elkaar kunnen verwachten.

Kennis en vaardigheden

In de spoedeisende zorgverlening behoren tot de benodigde kennis en vaardigheden: het denken in urgenties en toestandsbeelden bij de triage en de beheersing van de ABCDE-systematiek.

De huisartsenpost

Actief risicomanagement en voldoende diagnostische mogelijkheden zijn voorwaarden voor effectieve, veilige en efficiënte spoedzorg. Dat geldt zeker in de huisartsenpost. De enorme diversiteit aan hulp-vragen vereist generalistische expertise bij de triage, diagnostiek en behandeling. De triagist neemt de telefonische beoordeling en waar mogelijk de afhandeling van zorgvragen op zich. De aanwezigheid van een regiearts verhoogt de kwaliteit.

Wetenschappelijk onderzoek

Onderzoek naar huisartsgeneeskundige spoedzorg beperkt zich voornamelijk tot de huisartsenposten. Over spoedzorg in de dagpraktijk is veel minder bekend.

Proactief beleid

Soms zijn spoedzorgvragen te voorkomen door bijtijds te anticiperen op mogelijke crises of ontregelin-gen, met name bij chronische patiënten en kwetsbare ouderen. Een goede overdracht draagt hieraan bij.

Folder NHG-Standpunt Huisarts en spoedzorg