U bent hier

ICT wensen bij ketenzorg

Zorg voor chronisch zieke patiënten wordt steeds meer als ketenzorg georganiseerd. De opkomst hiervan roept diverse ICT vraagstukken op. Welke gegevens hebben de huisarts en zijn samenwerkingspartners nodig? Welke functies moeten gebruikte systemen zoals HIS’en en KIS’en ondersteunen? Hoe kan informatie veilig en betrouwbaar worden uitgewisseld? De notitie “Huisarts, ketenzorg en ICT” gaat in op deze vragen, doet aanbevelingen voor huisartsen en zorggroepen, en benoemt activiteiten die het NHG rondom dit onderwerp gaat ontplooien.

ICT wensen bij ketenzorg

Door ketenzorg zijn nieuwe wensen op het gebied van ICT ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan informatie-uitwisseling tussen zorgverleners, geprotocolleerd werken, maar ook voor de zorggroep belangrijke functies als rapportage en financiële afhandeling. In de praktijk wordt op drie manieren invulling gegeven aan deze wensen: door HIS’en naast elkaar te gebruiken, door combinaties van HIS’en en een KIS, of door systemen die meerdere functies combineren. De combinatie HIS en KIS biedt voor de korte termijn de meeste mogelijkheden. Voor adequate ICT-ondersteuning is eenmalige invoer van gegevens wel een voorwaarde.

Standaard en veilig

Standaardisatie en informatiebeveiliging verdienen veel aandacht. Het is nodig op meerdere niveaus afspraken te maken: organisatie, zorgprocessen, informatie, systemen en techniek. Deze afspraken beïnvloeden elkaar en bepalen de eisen die aan ICT gesteld worden. Gegevens worden uitgewisseld tussen veel partijen. Een balans moet gevonden worden tussen beveiliging en beschikbaarheid. Individuele huisartsen én de zorggroepen hebben daarin verantwoordelijkheid. De Gedragscode EGiZ (Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg) biedt hiervoor praktische handvatten.

Aanbevelingen

De notitie doet aanbevelingen voor huisarts, zorggroep en het NHG als wetenschappelijke vereniging, zoals:

  • Draag als huisarts zorg voor goede informatiebeveiliging in de praktijk;
  • Zorg voor een volledig en overzichtelijk dossier, gestructureerd volgens ADEPD;
  • Agendeer als zorggroep het onderwerp informatiebeveiliging en maak daarbij gebruik van de Gedragscode EGiZ;
  • Neem ICT aspecten altijd op in medische richtlijnen, zoals de NHG-Standaarden;
  • Bevorder als NHG dat het patiëntendossier vanuit één omgeving te beheren en te vullen is;
  • Ontwikkel als NHG samen met partners als InEen en de LHV een landelijk referentiemodel ketenzorg;

Deze en andere aanbevelingen vertaalt het NHG naar concrete activiteiten en producten voor haar leden.

Meer informatie