U bent hier

Belangenverklaringen

Het is essentieel dat het NHG richtlijnen ontwikkelt op wetenschappelijke basis en dat er geen beïnvloeding is vanuit de farmaceutische industrie of door bijvoorbeeld onderzoeks- of reputatiebelangen. Daarom vullen alle werkgroepleden voorafgaand aan de toelating tot de werkgroep en aan het eind van het richtlijnontwikkelingstraject de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling in.

Onafhankelijkheid van de opstellers

Het hoofd van de NHG-afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap beoordeelt de formulieren, waarna wordt besloten over definitieve toelating tot de werkgroep.

Hierbij gelden de volgende basisregels:

 • Directe en persoonlijke financiële belangen bij een aanbeveling in de standaard staan het zitting nemen in de werkgroep in de weg. Dit geldt ook voor deelname aan adviesraden waarvoor structurele vergoedingen worden ontvangen.
 • Bij incidentele diensten voor commerciële instellingen of bij indirecte financiële belangen wordt van geval tot geval besloten.
 • Werkgroepleden met wetenschappelijke publicaties op hun naam die rechtstreeks raken aan aanbevelingen uit de standaard, kunnen worden uitgesloten van besluitvorming over de betreffende materie.
 • NHG-medewerkers moeten vrij zijn van belangen die conflicteren met het onderwerp van de standaard.

A. Algemeen

 • M29 Kinderen met koorts 
 • M106 Pijn 
 • M102 SOLK
 • M47 Voedselovergevoeligheid

B. Bloed

 • M76 Anemie

D. Tractus digestivus

 • M34 Acute diarree 
 • M100 Buikpijn bij kinderen 
 • M99 Diverticulitis 
 • M36 Maagklachten 
 • M94 Obstipatie 
 • M71 Prikkelbaredarmsyndroom (PDS) 
 • M89 Rectaal bloedverlies 
 • M22 Virushepatitis en andere leveraandoeningen 

F. Oog

H. Oor

 • M49 Otitis externa 
 • M09 Otitis media acuta bij kinderen 
 • M18 Otitis media met effusie bij kinderen
 • M61 Slechthorendheid

K. Tractus circulatorius

 • M80 Acuut coronair syndroom 
 • M79 Atriumfibrilleren 
 • M103 Beroerte
 • M84 Cardiovasculair risicomanagement
 • M86 Diepe veneuze trombose en longembolie
 • M51 Hartfalen 
 • M13 Perifeer arterieel vaatlijden 
 • M96 PreventieConsult module Cardiometabool Risico
 • M43 Stabiele angina pectoris 
 • M30 Varices

L. Bewegingsapparaat

N. Zenuwstelsel

 • M75 Duizeligheid 
 • M19 Hoofdpijn 
 • M105 Hoofdtrauma
 • M93 Perifere aangezichtsverlamming 
 • M98 Ziekte van Parkinson

P. Psychische problemen

 • M104 ADHD bij kinderen
 • M62 Angst 
 • M77 Delier
 • M21 Dementie 
 • M44 Depressie 
 • M59 Enuresis nocturna 
 • M10 Problematisch alcoholgebruik 
 • M23 Slaapproblemen en slaapmiddelen 
 • M85 Stoppen met roken

R. Tractus respiratorius

S. Huid en subcutis

 • M15 Acne 
 • M68 Bacteriële huidinfecties 
 • M37 Eczeem 
 • M70 Decubitus 
 • M64 Dermatomycosen 
 • M101 Lichen sclerosus
 • M39 Psoriasis 
 • M16 Ulcus cruris venosum

T. Endocriene klieren 

 • M01 Diabetes mellitus type 2 
 • M95 Obesitas
 • M31 Schildklieraandoeningen

U. Urinewegen

W/X/Y. Zwangerschap/Geslachtsorganen vrouw/Geslachtsorganen man

 • M58 Amenorroe
 • M02 Anticonceptie  
 • M73 De overgang
 • M07 Diagnostiek van mammacarcinoom 
 • M38 Fluor vaginalis 
 • M82 Het soa-consult 
 • M03 Miskraam 
 • M50 Pelvic inflammatory disease 
 • M97 Preconceptiezorg 
 • M06 Preventie en vroegdiagnostiek van cervixcarcinoom 
 • M28 Vaginaal bloedverlies
 • M87 Seksuele klachten 
 • M25 Subfertiliteit
 • M32 Zwangerschap en kraamperiode