U bent hier

COPD consult in 8 stappen

In onderstaand schema staan de acht stappen uit het COPD-vervolgconsult (zie hoofdstuk 8 en 9 uit Protocollaire COPD-zorg). In de linker kolom staan de handelingen. Via de rechterkolom kunt u de bijbehorende hulpmiddelen downloaden.

Handelingen

Hulpmiddelen

Stap 1: Voorbereiden
Vragenlijsten tevoren in laten vullen Formulier vervolgconsult COPD (RIQ-versie)
Formulier vervolgconsult COPD (CCQ-versie)
Episode COPD in EMD bekijken
Mogelijke doelen voor het consult bepalen
(intensieve behandelfase)
Programma intensieve behandelfase
Stap 2: Inventariseren
Klachten, beperkingen en gevolgen nagaan en zo nodig uitdiepen
Wensen patient t.a.v. consult
Formulier vervolgconsult COPD (RIQ-versie)
Formulier vervolgconsult COPD (CCQ-versie)
Zo nodig klachten sputumretentie uitdiepen Vragen over sputumretentie
Scores uit RIQ/CCQ bepalen en vergelijken met PBW[1] Bepalingencluster RIQ-MON 10
Bepalingencluster CCQ
Voorlichtingsbehoefte patiënt bepalen Uw vragen over chronische bronchitis of longemfyseem(COPD)
Psychosociaal functioneren zo nodig uitdiepen Distress-screener
4DKL
Inhoud consult vaststellen
Gegevens in HIS noteren Bepalingencluster COPD controle anamnese + onderzoek
Stap 3: Metingen
Spirometrie Beoordelingsformulier spirometrie
Bepalingencluster COPD controle spirometrie
Body mass index (BMI) nagaan + noteren Bepalingencluster COPD controle anamnese + onderzoek
Stap 4: Medicamenteuze behandeling
Gebruik medicatie nagaan
Problemen bij medicatiegebruik nagaan
Gebruik inhalator controleren Controlelijst gebruiksklaar maken inahalatoren
Afvinklijst gebruiksklaar maken inhalatoren
Inhalatietechniek controleren Afvinklijst inhaleren
Kennis medicatie nagaan en zo nodig op peil brengen
Medicatie zo nodig aanpassen
Gegevens in HIS noteren Bepalingencluster COPD controle anamnese + onderzoek
Stap 5: Leefstijl beinvloeding
Rookstatus controleren
Gegevens in HIS noteren
Bepalingencluster rookgedrag en rookverleden of
Bepalingencluster COPD controle anamnese + onderzoek
Begeleiding stoppen met roken

Gegevens in HIS noteren
Brochure Stoppen met roken. Willen en kunnen
www.stivoro.nl
Bepalingenclusters stoppen met roken (6x)
Beweegstatus nagaan en beweegadvies geven
Gegevens in HIS noteren
MRC-schaal
Beweegtest
Bepalingencluster COPD controle anamnese + onderzoek
Voedingstoestand nagaan en voedingsadvies geven
Gegevens in HIS noteren
Bepalingencluster COPD controle anamnese + onderzoek
Stap 6: Psychologische begeleiding
Formulier vervolgconsult COPD (RIQ-versie)
Formulier vervolgconsult COPD (CCQ-versie)
Distress-screener
4DKL
Stap 7: Voorlichting
Onderwerpen die niet in de overige stappen aan de orde komen behandelen Uw vragen over chronische bronchitis of longemfyseem (COPD)
Stap 8: Afsluiting en vervolgafspraken
Consult samenvatten en ‘huiswerk’ bespreken Formulier verslaglegging consult voor de patiënt
Programma intensieve behandelfase
Eventuele verwijzing(en) bespreken
Afspraak vervolgconsult Spreekuurkaartje
Afsprakenkaartje
Gegevens in HIS noteren Bepalingencluster COPD controle evaluatie + plan