U bent hier

Stip-cursus Dementie en dan

Multidisciplinaire scholing Dementie en dan

In de Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) Dementie tussen huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde en die tussen huisartsen en (wijk-)verpleegkundigen worden afspraken omschreven over gedeelde zorg aan patiënten met dementie en hun naasten. De huisarts en de wijkverpleegkundige vervullen een proactieve rol bij signalering, diagnostiek en behandeling en begeleiding en hebben de mogelijkheid de specialist ouderengeneeskunde /sociaal geriater bij deze aspecten van zorg te betrekken. Het is hierbij van belang om het onderlinge beleid goed af te stemmen en afspraken te maken informatie-uitwisseling tussen de verschillende zorgverleners. De landelijke afspraken dienen daarom regionaal te worden ingevuld tot concrete werkafspraken. Hierbij zal ook de zorgstandaard dementie en de NHG-Standaard dementie leidend zijn.

Doel van de cursus

Na afloop van de cursus

  •  is de deelnemer op de hoogte van de richtlijnen m.b.t. dementie en de samenwerking met andere disciplines over dat onderwerp;
  •  heeft de deelnemer kunnen oefenen aan de hand van casuïstiek hoe de onderlinge samenwerking op het gebied van zorg voor de demente patiënt en de mantelzorg gestroomlijnd kan worden;
  •  heeft de deelnemer concrete sociale kaart gemaakt van de eigen regio op het gebied van zorg rond dementie;
  •  hebben de deelnemers concrete plannen gemaakt hoe het geleerde te implementeren in de eigen werksituatie.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor 12-20 deelnemers: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, POH’s en verpleegkundigen eerste lijn. Bij voorkeur werkzaam in een zelfde werkgebied en met plannen om te gaan samenwerken.

Inhoud van de cursus

Tijdens de cursus worden de mogelijkheden van samenwerkingsafspraken op het gebied van signalering, diagnose en vroegdiagnostiek besproken. Knelpunten worden in kaart gebracht en een sociale kaart voor de regio wordt samengesteld. Er wordt geoefend met het maken van een zorgplan. De deelnemers gaan uiteindelijk naar huis met concreet vastgestelde samenwerkingsafspraken voor de eigen praktijk.

Cursusleiding

De algehele cursusleiding/procesbewaking is in handen van een docent uit de groep van NHG Teamcoaches. Kaderhuisartsen ouderengeneeskunde, specialisten ouderenzorg en casemanagers uit de eigen regio zullen worden betrokken voor inhoudelijke inbreng met kennis van de regionale situatie.

Accreditatie

De cursus is geaccrediteerd voor 4 nascholingspunten. Voor huisartsen (tevens erkend als nascholing voor kaderhuisartsen ouderengeneeskunde); voor specialisten ouderengeneeskunde (tevens kaderartsen PG en kaderartsen 1e lijn) en voor praktijkondersteuners en eerstelijnsverpleegkundigen.

Datum, locatie

De leergang vindt plaats in samenwerking met een regionale partner. Kijk voor meer informatie op de NHG-Agenda en de site van uw regionale nascholingsorganisatie.

Prijs

Het NHG biedt onafhankelijke nascholing zonder winstoogmerk. De prijs van de leergang wordt vastgesteld  door de regionale organisatie die de leergang aanbiedt.

Inschrijving

U kunt zich inschrijven via de regionale nascholingsorganisatie.

Informatie

Neem contact op met Yvonne Klapdoor, Officemanager, tel. 088 - 506 56 20 of via e-mail scholing@nhg.org.
Voor inhoudelijke informatie kunt u terecht bij Zineb el Hamidi, NHG-Nascholing via e-mail z.elhamidi@nhg.org .