U bent hier

NHG-Beleid- en jaarplannen

Meerjarenbeleidplan

In het Meerjarenbeleidplan worden, op basis van de missie en de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022, concrete resultaatsdoelstellingen geformuleerd voor de middellange termijn.

Het NHG-Meerjarenbeleidsplan 2013 – 2017 ‘Samen de zorg beter maken’ is het inhoudelijk kader voor de activiteiten van het NHG. Nadere uitwerking vindt plaats in de NHG-jaarplannen.

Het Meerjarenbeleidsplan staat in dienst van het helpen realiseren van de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022. Deze koersbepaling voor de middellange termijn is tot stand is gekomen in samenwerking met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde (IOH), op basis van een uitgebreide consultatie van de achterban. Deze Toekomstvisie is onderschreven door de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN).

NHG-Jaarplan 2017 ‘Kwaliteit in de huisartsenpraktijk’

Bevordering van de wetenschappelijke gefundeerde huisartsgeneeskunde is al 60 jaar de missie van het NHG. Hiervoor ontwikkelt het NHG producten en diensten die actuele huisartsgeneeskundige kennis
toegankelijk en toepasbaar maken in de dagelijkse praktijk. Het richtlijnprogramma vervult hierbij een cruciale rol en geeft het NHG autoriteit op het gebied van kwaliteit van de huisartsgeneeskunde. De beroepsgroep moet kunnen rekenen op up-to-date richtlijnen als basis voor het medisch handelen. Daarom investeren we in 2017 extra in het herzien van de NHG-Standaarden en de bijbehorende publieksinformatie op Thuisarts.nl.

‘Modernisering naar menselijke maat’, het motto van de Toekomstvisie, is van grote betekenis voor de innovatie en ontwikkeling van de huisartsenzorg. Aandacht voor de betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid van de patiënt bij de besluitvorming over het beleid is het uitgangspunt bij de ondersteuning van het primaire proces in de spreekkamer. Het NHG heeft de kernwaarde persoonsgerichte zorg geconcretiseerd, mede tegen de achtergrond van de nieuwe definitie van gezondheid, en dit vormt de basis voor NHG beleid. Lees het volledige jaarplan.

NHG Visie wetenschapsbeleid

De visie wetenschapsbeleid 2015-2018 is een verdere uitwerking van het meerjarenbeleidsplan met betrekking tot de rol van het NHG bij de bevordering, realisatie en bewaking van de wetenschappelijke onderbouwing van de huisartsgeneeskunde in Nederland. Dit document beschrijft de doelstellingen van het NHG wetenschapsbeleid, de huidige werkzaamheden binnen dit beleid, een visie voor de komende jaren en de acties die daarbij genomen zouden moeten worden. Een concept-versie is in een commentaarronde voorgelegd aan de Verenigingsraad, het IOH, het IOH-R, de werkgroep wetenschap van de Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen (LOVAH) en de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO). Op basis van het commentaar is het document bijgesteld. Deze visie is vastgesteld tijdens de ALV van 3 december 2014.