U bent hier

NHG-Beleid- en jaarplannen

Meerjarenbeleidplan

In het Meerjarenbeleidplan worden, op basis van de missie en de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022, concrete resultaatsdoelstellingen geformuleerd voor de middellange termijn.

Het NHG-Meerjarenbeleidsplan 2013 – 2017 ‘Samen de zorg beter maken’ is het inhoudelijk kader voor de activiteiten van het NHG. Nadere uitwerking vindt plaats in de NHG-jaarplannen.

Het Meerjarenbeleidsplan staat in dienst van het helpen realiseren van de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022. Deze koersbepaling voor de middellange termijn is tot stand is gekomen in samenwerking met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde (IOH), op basis van een uitgebreide consultatie van de achterban. Deze Toekomstvisie is onderschreven door de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN).

NHG-Jaarplan 2018

Op de ALV is het NHG-Jaarplan 2018 vastgesteld met daarin de activiteiten van het NHG voor komend jaar, met als strategische basis de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022. Kernpunten van het NHG-Jaarplan 2018 zijn ontsluiting van richtlijnen, en uitvoering van het kwaliteitsbeleid dat samen met de huisartsenorganisaties is opgesteld.

NHG Visie wetenschapsbeleid

De visie wetenschapsbeleid 2015-2018 is een verdere uitwerking van het meerjarenbeleidsplan met betrekking tot de rol van het NHG bij de bevordering, realisatie en bewaking van de wetenschappelijke onderbouwing van de huisartsgeneeskunde in Nederland. Dit document beschrijft de doelstellingen van het NHG wetenschapsbeleid, de huidige werkzaamheden binnen dit beleid, een visie voor de komende jaren en de acties die daarbij genomen zouden moeten worden. Een concept-versie is in een commentaarronde voorgelegd aan de Verenigingsraad, het IOH, het IOH-R, de werkgroep wetenschap van de Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen (LOVAH) en de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO). Op basis van het commentaar is het document bijgesteld. Deze visie is vastgesteld tijdens de ALV van 3 december 2014.