U bent hier

Herijking kernwaarden en kerntaken huisartsenzorg 2018-2019

De kernwaarden persoonsgerichte zorg, generalistische zorg en continue zorg zitten in de genen van de huisarts. Zo liggen deze kernwaarden ook aan de basis van onze Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022, waarin we onze ambities met elkaar hebben geformuleerd. In een snel veranderende wereld (zowel binnen de huisartsenzorg als daarbuiten) is het de vraag hoe we invulling kunnen blijven geven aan deze kernwaarden. Hoe wordt er binnen de beroepsgroep over gedacht? Waar vinden we elkaar in gedeelde waarden en taakopvattingen?

Daarom zijn we in 2018 en begin 2019 bezig met een herijking van de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg. Hierbij willen we alle huisartsen betrekken, omdat de toekomstbestendigheid van ons vak ons allemaal aangaat.  Om zoveel mogelijk verschillende gezichtspunten en geluiden te borgen, wordt dit project aangestuurd door een brede coalitie van organisaties: Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Landelijke Huisartsen Vereniging LHV (inclusief LHV-Wadi voor de specifieke aandachtspunten vanuit niet-gevestigde huisartsen), InEen (vereniging van de georganiseerde eerste lijn), IOH (Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde), Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen, actiecomité Het Roer Moet Om, Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging LHOV en Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen LOVAH.  

Doel is om op 21 januari 2019 de herijking van de kernwaarden en kerntaken vast te stellen in Woudschoten, waar dan precies 60 jaar geleden een stevige basis voor de huidige huisartsenzorg werd gelegd.

Hoe pakken we de herijking aan?

De hierboven genoemde partijen vormen gezamenlijk de stuurgroep van het traject. Zij formuleren het doel en de opzet van het traject. Een inhoudelijke commissie brengt de belangrijkste vraagstukken in kaart. Die vraagstukken gaan we binnen de beroepsgroep bespreken en toetsen, door middel van denksessies in het land en een enquête. Daarnaast worden stakeholders bevraagd om draagvlak te toetsen.

Hieronder meer informatie over de stappen in dit proces:
Inventarisatie

Een inhoudelijke commissie bestaande uit een tiental huisartsen uit verschillende delen van het land met verschillende achtergronden inventariseert de vraagstukken. Deze commissie staat onder leiding van Prof. Dr. Henriëtte van der Horst en wordt begeleid door het bureau De Argumentenfabriek. De inhoudelijk commissie rondt deze inventarisatie in juli af.

Denksessies

In september vinden er denksessies in het land plaats. Hieraan kunnen alle (aankomende) huisartsen deelnemen. U kunt zich aanmelden voor sessies die vanuit de projectorganisatie worden georganiseerd of u kunt uzelf melden met een groepje huisartsen waarmee u zo’n sessie wilt doen (denk bijvoorbeeld aan uw Hagro, uw Wagrobestuur, uw intervisieclub of een andere samenstelling). Voor ons is het van groot belang dat er onder de deelnemers aan deze sessies een goede afspiegeling is van de diversiteit aan huisartsen en aan huisartsen-in-opleiding.  

Wilt u als groep deelnemen, meldt u dan aan via a.klabbers@nhg.org. De ideale groepsgrootte is 15 personen.
Wilt u als (aankomend) huisarts deelnemen aan een van de bijeenkomst die wij organiseren, houdt u dan de berichtgeving hierover in de gaten.  

Deze denksessies staan onder leiding van een getrainde gespreksleider en de uitkomsten van elke denksessie worden zo eenduidig mogelijk verzameld. De Argumentenfabriek maakt hiervoor een toolkit en organiseert trainingen voor gespreksleiders. Alle denksessies zijn geaccrediteerd.

Enquête

De denksessies hebben vooral een kwalitatief karakter. Met een online enquête onder huisartsen in het najaar toetsen en kwantificeren we de uitkomsten van die sessies.   

Organisatie

We zijn bezig met een ambitieus project dat we in korte tijd willen uitvoeren. Hiervoor is een projectgroep met medewerkers van NHG, LHV en InEen samengesteld.

Meer weten?

Neemt u contact op met de projectleider namens NHG, LHV en InEen:
Annemarie Klabbers
a.klabbers@nhg.org
030 – 2823508