U bent hier

Cursusaanbod NHG Scholing bij kwaliteitsnormen voor de huisartspraktijk

NHG Scholing heeft in 2019/2020 een aantal nascholingen in het aanbod die mogelijk bijdragen aan de ontwikkeling van de huisartsvoorziening, in het kader van de NHG Praktijkaccreditering. Deze zijn gerangschikt per artikel uit het overzicht ‘Kwaliteitsnormen voor de huisartsenpraktijk’. De cursussen zijn voor alle huisartsen, zowel voor huisartsen met de registratie als Erkend Kwaliteits Consulent (EKC) als voor niet EKC huisartsen.

Professionaliteit

Leidinggeven

Als huisarts geeft u leiding aan praktijkondersteuners, doktersassistentes en aan collega huisartsen in de praktijk en in de toetsgroep. Leiderschap vereist praktische kennis, communicatieve vaardigheden en inzicht in eigen opvattingen en persoonlijk handelen. In deze cursus wordt de gelegenheid geboden om de benodigde competenties te vergroten. Lees meer over de cursus Leidinggeven.

Meer scholing:

Personeel

Dynamiek in teams

De groepsdynamica biedt veel inzichten in hoe groepen en teams prettig en effectief kunnen zijn of worden, en wat er verstorend kan zijn. Het maakt uit in welke fase een groep zich bevindt, of de groep al een tijd bij elkaar is, of dat er wisselingen zijn. De theorie geeft inzicht in het belang van “storm” (onrust, wrijving) in de groep en wat een streven naar harmonie oplevert. Lees meer over de cursus Dynamiek in teams.

Meer scholing:

Bij de LHV academie:

Samenwerking

Samenwerking in de praktijk

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aanbod: werkgeverschap, de coördinatie van werkoverleg, taakdelegatie en coaching van de uitvoering van werkprocessen. Dit zijn vaak aspecten die voor veel huisartsen nieuw en onbekend zijn. Lees meer over de cursus Samenwerking in de praktijk.

Meer scholing:

Systematisch verbeteren

EKC basiscursus

In de EKC basiscursus krijgt u uitleg over de taken en verantwoordelijkheden van een EKC. U wordt hierbij op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en kwaliteitsbeleid; u maakt kennis met verschillende onderwijsvormen en gaat er direct praktisch mee aan de slag. Het motiveren van uw eigen groep komt vervolgens aan bod en u werkt aan een verbeteringsplan voor uw eigen praktijk. Na afloop gaat u naar huis met veel nieuwe ideeën over nascholing in toetsgroep. Lees meer over de basiscursus.

Meer scholing:

Klachtenregeling

Bespreken individueel functioneren HA

Het bespreekbaar maken van het individueel functioneren of dat van een collega blijkt vaak een lastige zaak. Als er in de samenwerking met collega’s een veilig klimaat is en een open communicatie, komt dit de patiëntveiligheid en ook het werkplezier ten goede.

Tijdens deze cursus krijgt u handvatten om het gesprek aan te gaan met een collega over het individueel functioneren. Lees meer over deze cursus.

Veilig Incident melden

Starten met VIM

Literatuur wijst uit dat vermijdbaar handelen in de gezondheidszorg veel schade veroorzaakt. Achteraf blijkt dat maatregelen de schade hadden kunnen voorkomen. ‘Veilig Incident melden’ (VIM) betekent dat u met een veilig gevoel kunt melden wat er misgaat, zonder dat dit leidt tot individuele maatregelen. Daarvoor is een veilig klimaat in de samenwerking met collega’s een voorwaarde. Melding van incidenten is nuttig, omdat een vroegtijdige onderkenning van vermijdbare fouten grotere incidenten of zelfs calamiteiten kan voorkomen. Dit komt de patiëntveiligheid en daarmee het werkplezier ten goede.

Lees meer over de cursussen:

Infectiepreventie

Cursus Infectiepreventie

Wereldwijd bestaat een belangrijke behoefte om verspreiding van micro-organismen die slecht behandelbare infecties veroorzaken zoveel mogelijk te beperken. Dit betreft dus ook infectiepreventie in de huisartsenpraktijk, waar de prevalentie van de MRSA en andere multiresistente bacteriën toeneemt en de huisarts en haar medewerkers steeds vaker geconfronteerd worden met bv. de Vogelgriep. De cursus geeft informatie over dit thema, geeft u ruimte om de situatie in uw praktijk te vergelijken met andere collega’s en helpt u om ervaren knelpunten zodanig aan te pakken dat zowel voor uw patiënten als uw collega’s de veiligheid rondom het oplopen van infecties zo optimaal mogelijk wordt bevorderd. Lees meer over de cursus Infectiepreventie (voor HA en DA).

Triage

Basiscursus Triage in de dagpraktijk

De NHG cursus  ‘Triage in de dagpraktijk’ is bedoeld voor praktijkassistentes met hun huisartsen en anderen die de telefoon aannemen in de huisartsenpraktijk (overdag). Het doel van de training is om het triagegesprek te structureren en te voeren volgens de laatste richtlijn van het NHG, zodat het efficiënt verloopt en optimale veiligheid voor de patiënt bereikt wordt. Deelnemers oefenen het gespreksprotocol aan de hand van geluidsopnamen of casusbeschrijvingen van eigen gesprekken. Daarbij wordt de NHG-Triagewijzer doorgenomen, zodat duidelijk wordt hoe deze gebruikt kan worden en wanneer deze benodigd is voor de triage. Lees meer over de cursus Triage in de dagpraktijk dagdeel 1, 2, 3.

Meer scholing:

Gebruik Richtlijnen

De cursussen ‘Standaard in de Praktijk’

Diverse onderwerpen zijn mogelijk. Een voorbeeld zijn de cursussen rondom verrichtingen zoals:

Lees meer over de diverse onderwerpen.

Patiënten voorlichting

NHG Leergang: “Samen beslissen”

Professionele effectiviteit in persoonsgerichte zorg ( inclusief de 3 goede vragen)
Bezig zijn met cijfers, afvinken van indicatoren en protocollen volgen, daar ben je geen huisarts of praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner voor geworden. Je wilt met de individuele patiënt bezig zijn en zorg op maat geven. Hoe geef je dat vorm en hoe integreer je dat met het voldoen aan zorgstandaarden, evidence en benchmarks? ‘Samen beslissen’ hoe doe je dat eigenlijk? Zou het werk er leuker van worden? Of de uitkomst beter?

Meer scholing :

Behandelingen en delegeren

Cursus Samenwerking in de praktijk

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aanbod: Werkgeverschap, de coördinatie van werkoverleg, taakdelegatie en coaching van de uitvoering van werkprocessen. Dit zijn vaak aspecten die voor veel huisartsen nieuw en onbekend zijn. Lees meer over de cursus Samenwerking in de praktijk.

Prescriptie

Polyfarmacie

Hoe ouder de patiënt des te groter de kans dat deze meerdere medicijnen tegelijkertijd gebruikt. Hierdoor zal ook de kans op problemen bij therapietrouw en fouten bij het voorschrijven toe gaan nemen. Hierdoor kan de kwaliteit van de zorg in gevaar komen. Reden genoeg om hier aandacht aan te besteden in een nascholing. In deze nascholing wordt aandacht besteed aan de knelpunten rond polyfarmacie en het opzetten van polyfarmaciebesprekingen in de eigen praktijk. Lees meer over de cursus Polyfarmacie.

Zorguitkomsten

Cursus Intervisie in de toetsgroep

Toetsgroepbijeenkomsten onder verantwoordelijkheid van een EKC-er zijn een vorm van geac-crediteerde nascholing. Deze bijeenkomsten kunnen gaan over een inhoudelijk huisartsgeneeskun¬dig onderwerp, bijvoorbeeld het bespreken van een nieuwe of gereviseerde standaard. Het kan ook gaan over het eigen professioneel handelen, houding en gedrag. Daarvoor is de intervisiemethode geschikt. Wat is eigenlijk intervisie? Wat is het verschil met collegiale consultatie? Welke verschillende methodes bestaan er? Wat is het verschil tussen begeleide en niet-begeleide intervisie? Wat is een Balintgroep? Lees meer over de cursus intervisie.