U bent hier

Beleid en Organisatie Huisartsen Advies Groep

Oprichting

Voorafgaand aan het door het LUMC georganiseerde symposium ‘Van verbetering naar verandering’, dat afgelopen maart heeft plaatsgevonden, is de NHG-erkende expertgroep ‘Beleid en Organisatie HuisartsenAdviesGroep’ opgericht. Tijdens dit symposium heeft de groep zich gepresenteerd en inmiddels is ook een juridisch kader in de vorm van Stichting BOHAG een feit. BOHAG is ontstaan uit de behoefte van kaderhuisartsen Beleid en Beheer om een netwerk te vormen, zich te organiseren en zich vertegenwoordigd te weten. Ook vanuit het veld werd herhaaldelijk de behoefte naar inzet van deze kaderhuisartsen gevoeld.

Meer dan directe patiëntenzorg

Van huisartsen wordt tegenwoordig veel meer gevraagd dan alleen het leveren directe patiëntenzorg. Zo is er de laatste jaren binnen de huisartsgeneeskunde veel aandacht geweest voor kwaliteitsverbetering en borging van kwaliteit binnen de praktijkorganisatie. Daarnaast is er een groeiend bewustzijn dat ook andere huisartsenvoorzieningen zoals zorggroepen en huisartsenposten kunnen profiteren van de betrokkenheid van zorgprofessionals bij het ontwikkelen en aansturen van beleid en organisatie.
Hoewel de kennis en vaardigheden van de praktijkorganisatie behoren tot één van de benoemde competenties van een huisarts in Nederland, is zelden de focus daarop gericht in de basisopleiding. Afstemming met kaderhuisartsen Beleid en Beheer is wenselijk gebleken. Doorgaans geldt dit voor thema’s als implementatie, innovatie en kwaliteitsmanagement, praktijkaccreditering, beleidsplan, personeelszorg, leiding geven, onderhandelen en besturen.

Aansluiting op toekomstvisie huisartsenzorg 2022

Reeds in 1999 signaleerde het NHG en de LHV in de nota Kwaliteit op Koers een behoefte aan kaderhuisartsen en de noodzaak van ketenzorg en substitutie van zorg van de tweede naar de eerste lijn. Tot op heden betekent dat een herziening van het takenpakket van de huisarts en zijn praktijkvoering en genereert dat de behoefte aan inhoudelijk deskundigen die huisartsen ondersteunen bij het toepassen van nieuwe kennis, technologieën en organisatievormen. Ook hebben huisartsopleidingen en nascholingsorganisaties behoefte aan huisartsdocenten. Wederkerig geeft het kaderartsen meer carrièremogelijkheden voor huisartsen, bv. door het geven van nascholing, het verzorgen van intercollegiale consultatie, opzetten en begeleiden van projecten en het verrichten van onderzoek.

Kaderopleiding Beleid & Beheer

Zo levert de kaderopleiding Beleid en Beheer jaarlijks kaderhuisartsen af met kennis en vaardigheden rondom de hierboven genoemde thema’s, waarbij de nadruk ligt op innovatie, implementatie en kwaliteitsverbetering van de huisartsenzorg. Afronding van de kaderopleiding maakt het mogelijk om als huisarts geregistreerd te worden in het Centraal register van Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB).

Hulp bij beleid en organisatie van de huisartsenvoorziening: Onafhankelijk en onderscheidend

De expertgroep BOHAG heeft tot doel de kwaliteit en de organisatie van de huisartsgeneeskundige zorg te verbeteren, alsmede de samenwerking te bevorderen tussen de verschillende instanties binnen de gezondheidszorg van Nederland.
BOHAG levert expertise die onderscheidend is door professionele en van de commerciële industrie onafhankelijke kennis en ervaring op het gebied van implementatie van zorgprojecten, zorginnovatie, beleids- en beheersmatige taken, maar ook op het gebied van ondernemen in de zorg.

BOHAG tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door kennisoverdracht, analyse, advisering, begeleiding, ontwikkeling en bestuur van (producten van) huisartsenvoorzieningen. De focus ligt daarbij op beleid (visieontwikkeling), kwaliteitsontwikkeling, verbeter- en innovatieprojecten en de organisatie van de zorg. Kennisoverdracht in de vorm van onderwijs kan plaatsvinden binnen organisaties waar huisartsen de regie hebben.

BOHAG zal zich tevens richten op scholing binnen de verschillende kaderopleidingen, maar ook binnen de eigen kaderopleiding en expertgroep.