U bent hier

Richtlijn CVRM gericht op persoonsgericht behandelen

6 juni, 2019

In de media verschenen berichten over de herziene multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM), de NHG-Standaard CVRM, de streefwaarde van het cholesterol en mogelijke belangenverstrengelingen met de farmaceutische industrie. Het NHG, de Nederlandse Internisten Vereniging en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie die gezamenlijk het initiatief voor deze herziening hebben genomen, benadrukken dat de richtlijn juist ruimte biedt om meer persoonsgericht te kunnen werken, dat de streefwaarde niet in beton gegoten is en geldt voor een beperkte patiëntengroep. De organisaties distantiëren zich daarnaast met klem van aantijgingen over mogelijke belangenverstrengeling en beïnvloeding door de farmacie.

Richtlijn ondersteunt besluitvorming in de praktijk

Een richtlijn is bedoeld om de besluitvorming in de praktijk te ondersteunen. De arts heeft altijd de ruimte om daar in individuele gevallen gemotiveerd van af te wijken. Dat geldt ook voor de streefwaarden. De behandeling mag niet ten koste gaan van kwaliteit van leven en dient altijd in goed overleg met de patiënt te worden besproken, met een afweging van de voor-en nadelen van de verschillende behandelopties. Arts en patiënt bespreken samen welke inspanning nodig is om de streefwaarde te halen. Daarbij komt het bevorderen van een gezonde leefstijl als eerste aan de orde. Ook spelen factoren zoals co-morbiditeit, co-medicatie, contextfactoren en de opvattingen van de patiënt een belangrijke rol. Welke middelen gegeven kunnen worden om het LDL verder te verlagen als de veranderde leefstijl niet voldoende helpt, wordt besproken in de NHG-Standaard. Alleen een zeer geselecteerde patiëntengroep komt in aanmerking voor PCSK9-antilichamen.

Streefwaarde 1,8 voor een selecte groep

De streefwaarde 1,8 mmol/l is alleen een aanbeveling voor patiënten met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten. Het gaat om patiënten die al eerder een hart- en vaatziekte hebben gehad én jonger zijn dan 70 jaar. Daarmee hanteren huisartsen en medisch specialisten (cardiologen, neurologen, internisten) nu dezelfde norm, in tegenstelling tot voorheen. De richtlijn is inhoudelijk gebaseerd op de Europese richtlijn, waarin deze streefwaarde wordt genoemd. Onderzoekers van zeven studies hebben gekeken welke LDL-waarde wordt gehaald als een hoge dosis cholesterolverlagers wordt gegeven. Het blijkt dat in dat geval een lagere LDL wordt gehaald en patiënten een betere toekomst met betrekking tot hun hart- en vaatziekten hebben. De resultaten van deze studies zijn beschreven in de richtlijn en zijn gebruikt voor de onderbouwing van de aanbeveling.

Totstandkoming

Om te zorgen dat de richtlijn een goede weerspiegeling is van de wetenschappelijke evidence, is bij de herziening van de multidisciplinaire richtlijn CVRM de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling gevolgd. Alle werkgroepleden hebben een belangenverklaring ingevuld en deze tijdens de commentaarfase opnieuw bevestigd. Het proces van richtlijnherziening is zo ingericht dat er geen ruimte is voor beïnvloeding door belangen van individuele werkgroepleden. De richtlijn is vervolgens voorgelegd aan artsen, verpleegkundigen, andere zorgprofessionals en patiëntorganisaties met het verzoek deze zorgvuldig te lezen en commentaar te leveren. Tot slot hebben de besturen van de betrokken verenigingen/organisaties en de autorisatiecommissie van het NHG de richtlijn geautoriseerd.