U bent hier

NHG-Standaard Dementie herzien

6 april, 2020

De NHG-Standaard Dementie is herzien, waarbij de meeste aanbevelingen niet wezenlijk gewijzigd zijn. Onveranderd geldt dat de huisarts bij signalen van dementie met de patiënt en zijn naasten overlegt over het besluit om dementiediagnostiek op te starten. Nog altijd raden we medicamenteuze behandeling met acetylcholinesteraseremmers of memantine af. Deze middelen zijn niet of weinig effectief, maar geven wel bijwerkingen.

Een aantal zaken is nieuw of krijgt in deze herziene versie meer aandacht.

RUDAS

Als het niet mogelijk is de MMSE en kloktekentest af te nemen vanwege laaggeletterdheid of een niet-westerse achtergrond, kan de huisarts overwegen de RUDAS af te nemen. Deze vragenlijst is speciaal ontwikkeld voor deze groep.

Meer aandacht voor mantelzorger

Het belang van aandacht voor de mantelzorger is verder uitgewerkt. Vragen naar de 'volhoudtijd' is een goede manier om de mate van belasting van de mantelzorger in te schatten.

Probleemgedrag en multidisciplinaire samenwerking in een team

Voor de aanpak van probleemgedrag bij dementie adviseren we een methodische aanpak. Omdat het lastig kan zijn het type probleemgedrag vast te stellen en de juiste behandeling te starten, adviseren we laagdrempelig een specialist ouderengeneeskunde of een ouderenpsychiater te consulteren.
Meer in het algemeen geldt dat goede zorg voor een thuiswonende patiënt met dementie samenwerking in een team vergt. Het multidisciplinair organiseren van deze samenwerking wordt nu uitgebreider beschreven.

Kennislacunes en FTO-modules

De kennislacunes van deze standaard zijn hier te vinden, samen met het lopend huisartsgeneeskundig onderzoek dat gerelateerd is aan het onderwerp van deze standaard.
Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik heeft de FTO-modules dementie en probleemgedrag bij dementie herzien.

E-learning Dementie

Door het volgen van de PIN Dementie leert u de verschillende stappen in het diagnostische proces van dementie. U kunt een dreigende overbelasting van mantelzorgers herkennen en aanpakken en u weet in welke situaties u andere zorgprofessionals kunt inschakelen. Ook krijgt u praktische handvatten hoe u een individueel zorgplan opstelt en de zorg opstart.

De losse PIN is voor 2 punten geaccrediteerd.

Thuisarts.nl

Onderwerp 'Snel dingen vergeten' (voorheen Vergeetachtigheid), met de situaties: