U bent hier

Landelijke ggz-samenwerkingsafspraken beschikbaar

30 maart, 2016

De zorg aan patiënten met psychische problematiek kan worden verbeterd door heldere afspraken over samenwerking tussen de verschillende hulpverleners. Hiertoe zijn Landelijke ggz-samenwerkingsafspraken en informatie voor patiënten beschikbaar gekomen. Doel hiervan is dat de patiënt zo snel mogelijk op de juiste plek door de juiste hulpverlener wordt geholpen. De afspraken zijn bedoeld als leidraad voor de lokale en regionale samenwerking in de ggz-keten. Het NHG was penvoerder van deze samenwerkingsafspraken.

Bij de zorg en behandeling van patiënten met psychische aandoeningen zijn verschillende hulpverleners betrokken. Een goede samenwerking tussen deze hulpverleners is van groot belang. In de samenwerkingsafspraken is beschreven wat de rol van de verschillende zorgverleners is en hoe ze met elkaar samenwerken en naar elkaar (terug)verwijzen. Er is uitgesplitst welke patiënten de huisartsenpraktijk zelf kan begeleiden en wanneer verwijzing naar of consultatie van de generalistische basis en gespecialiseerde ggz nodig is. Er wordt apart ingegaan op mensen die langdurige begeleiding nodig hebben en op de rol van de crisisdienst.

Aanbevelingen

De aanbevelingen gaan over:

  • verwijzing en terugverwijzing;
  • vorm en inhoud van consultatie;
  • afbakening van taken en verantwoordelijkheden;
  • coördinatie en monitoring bij gedeelde zorg;
  • te maken regionale en lokale samenwerkingsafspraken.

Waar te vinden

Een samenvatting van de afspraken die relevant zijn voor de huisarts zijn te vinden op de NHG-website. Ook in Huisarts en Wetenschap (aprilnummer 2016) is deze samenvatting te vinden. De volledige versie van de samenwerkingsafspraken is te vinden op de website van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz.

Eerste kwaliteitsstandaard

De samenwerkingsafspraken zijn ontwikkeld in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. In dit Netwerk werken patiënten en naasten, zorgprofessionals en zorgverzekeraars samen aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden met als doel kwalitatief goede geestelijke gezondheidszorg tegen aanvaardbare kosten. Het NHG ontwikkelde deze eerste kwaliteitsstandaard samen met de patiëntenverenigingen en de zorgverleners binnen de brede ggz.

Patiënteninformatie

Ter ondersteuning van de voorlichting aan patiënten, is op Thuisarts.nl het onderwerp Hulp bij psychische klachten bij volwassenen toegevoegd, met de volgende situaties:

Boek ggz voor poh en huisarts

Door het veranderde ggz-stelsel komt er veel op de huisarts af en wordt er ook veel van de huisarts verwacht. Eind juni brengt het NHG het herziene boek GGZ in de praktijk uit. Het boek gaat uit van persoonsgerichte zorg en biedt houvast voor het maken van afspraken in de praktijk rondom ggz. De inhoudelijke hoofdstukken zijn uitgebreid met begeleiding van chronische stabiele psychiatrische patiënten, e-mental health en suïcidepreventie. Het NHG wil hiermee huisartsen en de poh-ggz ondersteunen bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische problemen binnen de huisartsenpraktijk.