U bent hier

Klacht NHG tegen MSD gegrond verklaard

20 december, 2013

Het NHG heeft twee weken geleden een klacht ingediend bij de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en is door haar in het gelijk gesteld.

Serieus signaal

De Stichting CGR heeft de klacht behandeld als serieus signaal van overtreding van de Gedragscode en een reactie gevraagd aan MSD. MSD heeft in haar reactie aangegeven dat de advertentie zo niet verspreid had mogen worden. Nog voor ontvangst van de klacht van de CGR heeft MSD de verspreiding van de advertentie stopgezet.

Uitspraak CGR

De conclusie van het CGR is dat MSD in strijd heeft gehandeld met de Code Geneesmiddelenreclame. Gezien het feit dat MSD de noodzakelijke maatregelen heeft getroffen, wordt de klacht niet verder doorgeleid bij de Codecommissie. Op de site van het CGR komt de volgende tekst te staan:
MSD heeft onlangs een advertentie verspreid inzake Januvia en Jamumet. In deze advertentie wordt gesuggereerd dat sitagliptine en de combinatie van sitagliptine met metformine in de NHG-standaard Diabetes Mellitus staan. Deze suggestie is mede ontstaan door de kop van de advertentie waarin staat “Nu in NHG standaard”. De CGR heeft hierover een melding ontvangen. In het verweer heeft MSD aangegeven dat de betreffende advertentie inderdaad de verkeerde indruk kan geven en nooit goedgekeurd had mogen worden en dat MSD op 22 november de verspreiding van de advertentie, nog voor ontvangst van de klacht van de CGR, onmiddellijk heeft stopgezet.

Klacht

Het NHG is van mening dat de advertentie van MSD suggereert dat sitagliptine en de combinatie van sitagliptine en metformine in de NHG-Standaard Diabetes Mellitus staan. Deze indruk wordt vooral gewekt door de kop van de advertentie, die luidt: ‘Nu in de NHG standaard’. Deze suggestie acht het NHG in strijd met de inhoud van deze standaard en misleidend omdat nergens in de hoofdtekst van deze standaard sitagliptine of de combinatie van sitagliptine en metformine vermeld staan. De combinatie van sitagliptine en metformine wordt ook niet genoemd in het notenapparaat bij de NHG-Standaard Diabetes mellitus, dat separaat van de NHG-Standaard op de website van het NHG is te raadplegen.
Het NHG is verder van mening dat de advertentie van MSD misleidend is, omdat de zeer beperkte plaats die de NHG-Standaard Diabetes mellitus voor DPP-4-remmers beschrijft, nergens uit de advertentie blijkt. De NHG-Standaard beveelt als medicamenteuze behandeling bij diabetes mellitus type 2 een stappenplan aan, waarin metformine, een sulfonylureumderivaat en insuline zijn opgenomen. Nadrukkelijk zijn DPP-4-remmers niet vermeld in het stappenplan. In noot 68 van de NHG-Standaard wordt uiteengezet waarom behandeling met DPP-4-remmers niet wordt geadviseerd, onderbouwd met literatuurreferenties. Alleen indien er dwingende redenen zijn (bijvoorbeeld bijwerkingen en/of contra-indicaties voor alle middelen in het stappenplan) kunnen andere geneesmiddelen worden overwogen. Hiervoor is een kader in de NHG-Standaard Diabetes Mellitus opgenomen met vijf geneesmiddelen of groepen geneesmiddelen, waaronder de DPP-4-remmers. Er wordt in dit kader geen voorkeur voor een DPP-4-remmer als groep uitgesproken en individuele DPP-4-remmers worden niet genoemd. Door het niet noemen van de plaats van DPP-4-remmers in relatie tot het stappenplan en in relatie tot de andere vier mogelijke geneesmiddelen of geneesmiddelgroepen in het kader geeft de advertentie een zeer vertekend beeld.
Tot slot is het NHG van mening dat de kop ‘Kracht, bewijs, en ervaring’ zeer misleidend is. De term ‘kracht’ is vaag en de termen ‘bewijs’ en ‘ervaring’ zijn niet accuraat of onjuist. In de NHG-Standaard wordt gerefereerd naar literatuur waaruit blijkt dat de HbA1c-daling bij gebruik van DPP-4-remmers kleiner is dan bij de in het stappenplan genoemde middelen en dat er geen bewijs is voor effectiviteit op (diabetesgerelateerde) mortaliteit en morbiditeit , noch op de kwaliteit van leven (zie noot 68).
Op grond van het bovenstaande acht het NHG de reclame-uiting van MSD in strijd met de Gedragscode Geneesmiddelenreclame, in het bijzonder met de artikelen 4.3, 5.2, 5.3 en 5.4.
Het NHG verzoekt de Codecommissie om MSD te verbieden de reclame-uiting te gebruiken en MSD op te dragen om een rectificatie te plaatsen in alle tijdschriften waarin deze misleidende reclame-uiting heeft gestaan.