U bent hier

Jeugdwet aangenomen in Eerste Kamer

20 februari, 2014

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 18 februari 2014 ingestemd met de nieuwe Jeugdwet. Hiermee is de ingrijpende decentralisatie van de jeugdhulp naar gemeenten per 1 januari 2015 een feit. Met deze nieuwe wet krijgen de gemeenten de verantwoordelijkheid voor inhoud, financiering en uitvoering van de zorg voor de jeugd. De huisarts heeft in de nieuwe wet de verwijsfunctie behouden.

Het gaat hierbij om de (geïndiceerde) jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, ggz voor kinderen en jongeren, zorg voor jeugd met een lichte verstandelijke beperking, ggz in het kader van het jeugdstrafrecht, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met de nieuwe wet wordt een grotere samenhang in de zorg voor de jeugd beoogd. Tijdens het voorbereidingstraject van deze wet hebben NHG en LHV zich verschillende malen gezamenlijk gericht tot de politiek.

Uitdaging

Een goede invulling van de poortwachtersfunctie van de huisarts is afhankelijk van een passend zorgaanbod voor de jeugd, een sociale kaart en duurzame samenwerking met andere partners. De gemeenten hebben in principe de verantwoordelijkheid te zorgen voor een aanbod van jeugdhulp dat vanuit kwantitatief en kwalitatief oogpunt voldoet. Zij hebben een grote beleidsvrijheid om hier vorm aan te geven. Dit is een grote uitdaging mede in het licht van de korte termijn waarop de Jeugdwet van kracht gaat en de bezuiniging die met de stelselwijziging gepaard gaat. Onder leiding van een transitiebureau vinden voorbereidingen plaats. Gemeenten werken in 41 zorgregio’s samen.

Transitie

Minister Van Rijn en staatssecretaris Teeven deden tijdens het debat in de Eerste Kamer toezeggingen om steun te krijgen voor de Jeugdwet. Zo komen er proefprojecten waar gemeenten en zorgpersoneel kunnen oefenen met de nieuwe opzet. De in te stellen Transitie-autoriteit Jeugd houdt toezicht op de transitie en helpt gemeenten bij problemen met de inkoop van zorg. Ook instellingen die zich zorgen maken over de zorg voor specifieke groepen kunnen er aankloppen.

Zie ook voor nadere informatie LHV-webdossier Jeugd