U bent hier

Nieuwsberichten

Kind Centraal meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Vermoedens van kindermishandeling? Leer hoe u het kind erbij betrekt

2 oktober, 2020

Op 28 september is Kind Centraal gestart. Met zes challenges in zes weken kunnen professionals die werken met kinderen vaardigheden en bewustwording rondom het betrekken van kinderen verder verbeteren.

Vernieuwde KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld gepubliceerd

22 november, 2018

Denk je bij een patiënt aan kindermishandeling of huiselijk geweld? Meld deze signalen zodat er hulp kan komen. Dit is de boodschap aan artsen in de vernieuwde KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld die vandaag is gepubliceerd. De meldcode wordt vanaf 1 januari 2019 van kracht.

Nieuw afwegingskader en stappenplan bij KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

2 juli, 2018

Wanneer moet je als arts vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld melden bij Veilig Thuis? Een nieuw afwegingskader biedt artsen vanaf 2 juli meer houvast bij het nemen van de beslissing om te melden.

Week tegen Kindermishandeling: welke ondersteuning zet u in?

14 november, 2016

Van 14 tot en met 20 november is de Week tegen Kindermishandeling. De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik doet een beroep op iedereen om in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling. We steunen deze oproep van harte en brengen daarom graag de ondersteuningsmaterialen bij u onder de aandacht die u helpen bij de aanpak van kindermishandeling.

Nieuwe training voor huisartsen over huiselijk geweld

4 oktober, 2016

Vandaag nemen negen huisartsen deel aan een train-de-trainersbijeenkomst over systeemgericht denken en handelen bij huiselijk geweld. De aanpak van kindermishandeling is veranderd en daarmee ook de rol van de huisarts en de poh-ggz. Om in te spelen op deze ontwikkelingen hebben NHG en Augeo samen een blended learning ontwikkeld.

Praktische steun voor huisartsen via e-zine Kindermishandeling samen aanpakken

8 september, 2016

Huisartsenorganisaties NHG, LHV en InEen hebben met het ministerie van VWS en de Augeo Foundation gewerkt aan instrumenten die u steunen bij de aanpak van kindermishandeling. Het online magazine 'Kindermishandeling samen aanpakken - praktische steun voor huisartsen' helpt u deze instrumenten in uw dagelijkse praktijk in te zetten.

Eerstelijns Samenwerkingsafspraak Kindermishandeling geactualiseerd

1 september, 2016

Het NHG heeft – in samenwerking met andere beroepsgroepen uit de jeugdgezondheidszorg – de samenwerkingsafspraken in de Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak (LESA) Kindermishandeling geactualiseerd. In Huisarts en Wetenschap van september is de LESA op papier als bijlage bijgevoegd. Op Thuisarts.nl zijn publieksteksten over het signaleren van kindermishandeling geplaatst.

Nieuw! Boek GGZ in de huisartsenpraktijk

23 juni, 2016

Psychische problematiek is het gevolg van uiteenlopende factoren. Karaktertrekken, persoonlijke omstandigheden, copingsvaardigheden en de voorgeschiedenis van de patiënt kunnen sterk verschillen en laten zich niet gemakkelijk vangen in protocollen. Daarom is de focus op geprotocolleerde zorg in dit boek losgelaten.

Nieuwe mogelijkheden met NHGDoc

29 maart, 2016

Vanaf heden kunt u in NHGDoc gebruik maken van de kindcheck-alert, de module ‘Werk erbij’ met betrekking tot arbeidsgerelateerde problemen en een meldknop voor uw registratie van een geneesmiddelenbijwerking bij het Lareb.

Nieuwe materialen helpen kindermishandeling te signaleren

24 maart, 2016

Kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Als er sprake is van een schadelijke situatie is het van belang dat huisartsen tijdig goede hulp kunnen inzetten. Deze hulp begint met signalering. Om de signalering en een adequate hulpverlening te ondersteunen, werken huisartsenorganisaties NHG, LHV en InEen, het ministerie van VWS en Augeo samen om de huisarts te ondersteunen. Er verschijnen diverse ondersteuningsmaterialen dit jaar.

Artsencoalitie tegen kindermishandeling: investeer in samenwerking Veilig Thuis

23 september, 2015

Artsen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het signaleren en stoppen van kindermishandeling door direct hulp op te starten. Om dit goed op te kunnen pakken, is contact met de vertrouwensarts nodig. Daarom is het versterken van de adviesfunctie van de vertrouwensartsen van Veilig Thuis volgens de artsencoalitie van het hoogste belang. Dit zal een direct gunstig effect hebben op het aantal adviesaanvragen en meldingen bij Veilig Thuis en is haalbaar door een versteviging van de relatie tussen huisartsen, jeugdartsen, psychiaters en vertrouwensartsen.

Toolkit Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld in de huisartsenzorg

12 september, 2014

Als huisarts kunt u het verschil maken voor kinderen of gezinnen die met mishandeling en geweld te maken hebben. Door een opening te bieden voor een gesprek, een niet-pluis gevoel te benoemen, signalen serieus te nemen en zo nodig stappen te zetten om het geweld te kunnen stoppen. We ondersteunen u graag in deze complexe opgave.

Aanpassing meldcode Kindermishandeling

30 april, 2014

De KNMG heeft de meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld aangevuld met de verplichte kindcheck en het recht van artsen om huiselijk geweld te melden.

Jeugdwet aangenomen in Eerste Kamer

20 februari, 2014

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 18 februari 2014 ingestemd met de nieuwe Jeugdwet. Hiermee is de ingrijpende decentralisatie van de jeugdhulp naar gemeenten per 1 januari 2015 een feit. Met deze nieuwe wet krijgen de gemeenten de verantwoordelijkheid voor inhoud, financiering en uitvoering van de zorg voor de jeugd. De huisarts heeft in de nieuwe wet de verwijsfunctie behouden.

Huisartsen verbeteren signalering kindermishandeling en huiselijk geweld

26 maart, 2013

Het signaleren van kindermishandeling door huisartsen vertoont het afgelopen jaar een sterke verbetering, waardoor volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg nu vrijwel alle huisartsenposten aan de normen voldoen. De artsenorganisaties blijven kindermishandeling en huiselijk geweld als speerpunt zien.