U bent hier

Nieuwsberichten

Herziening NHG-Standaarden Angst en Depressie

1 april, 2019

De NHG-Standaarden Angst en Depressie zijn gedeeltelijk herzien. Bij beide NHG-Standaarden gaat het om: voorschrijven van selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's) aan jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) en afbouwen van SSRI's bij alle volwassenen

Nieuwe generieke module biedt praktische tools bij vroege opsporing psychische klachten

22 februari, 2018

De Generieke module Vroege opsporing psychische klachten is beschikbaar en biedt huisartsen praktische tools bij het versterken van de psychische gezondheid van mensen met psychische klachten. Psychische klachten, ook zonder dat sprake is van een stoornis, komen veel voor en veroorzaken ziektelast en verminderd functioneren. Vroegtijdige bewustwording van de aard van psychische klachten en handreikingen om hiermee om te gaan, kunnen het beloop van psychische klachten positief beïnvloeden.

Huisarts niet verplicht gespecialiseerde ggz-medicatie over te nemen

25 januari, 2018

Sinds de ggz-stelselwijziging worden mensen met een chronische psychiatrische aandoening steeds vaker en sneller van de gespecialiseerde GGZ naar de huisartsenpraktijk verwezen, ook voor herhaalmedicatie. Het NHG stelt dat de huisarts niet verplicht is deze herhaalmedicatie voor te schrijven.

Belangrijk voor u: verwijzingen ggz vereenvoudigd

23 maart, 2017

Vanaf 1 april is er geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig als de patiënt wordt overgedragen van de generalistische basis ggz naar de gespecialiseerde ggz en vice versa. Een melding aan de huisarts volstaat. Dat is de belangrijkste verandering volgens de nieuwe afspraken over het verwijzen naar en binnen de ggz om de administratieve lasten te verlagen. In een flyer zijn alle afspraken voor u onder elkaar gezet.

Terugblik op het succesvolle GGZ-symposium 2017

3 februari, 2017

Op 2 februari jl. namen 500 huisartsen en poh-ggz deel aan een uitverkocht Nationaal Symposium GGZ 2017: ‘Huisarts en poh-ggz: Samen sterker!’ in Nieuwegein.

Nu beschikbaar: Generieke module Psychische klachten in de huisartsenpraktijk

16 januari, 2017

De generieke module Psychische klachten in de huisartsenpraktijk is vandaag verschenen. Deze biedt de huisarts en poh-ggz handvatten voor de diagnostiek en behandeling van volwassen patiënten met psychische klachten en hun naasten in de praktijk. Op Thuisarts.nl zijn de teksten voor patiënten aangepast.

Antidepressiva behoren tot therapeutisch arsenaal van huisarts

21 december, 2016

Er is veel discussie over antidepressiva naar aanleiding van het nieuwe boek van Gøtzsche ‘Dodelijke Psychiatrie en stelselmatige ontkenning’. Het NHG is van mening dat antidepressiva tot het therapeutisch arsenaal van de huisarts moeten blijven behoren. In de herziene NHG-Standaard Depressie komt meer aandacht voor het 'niet-starten', de bijwerkingen en het afbouwen van antidepressiva.

Wereld Suïcide Preventiedag

9 september, 2016

Morgen is het Wereld Suïcide Preventiedag. Bijna de helft van alle Nederlanders ervaart in zijn leven weleens een psychisch probleem. De huisartsenzorg heeft hierbij een grotere rol gekregen.

Landelijke ggz-samenwerkingsafspraken beschikbaar

30 maart, 2016

De zorg aan patiënten met psychische problematiek kan worden verbeterd door heldere afspraken over samenwerking tussen de verschillende hulpverleners. Hiertoe zijn Landelijke ggz-samenwerkingsafspraken en informatie voor patiënten beschikbaar gekomen. Doel hiervan is dat de patiënt zo snel mogelijk op de juiste plek door de juiste hulpverlener wordt geholpen. De afspraken zijn bedoeld als leidraad voor de lokale en regionale samenwerking in de ggz-keten. Het NHG was penvoerder van deze samenwerkingsafspraken.

Trimbos toolkit ‘E-mental health in de huisartspraktijk’

21 januari, 2016

Er is veel belangstelling voor digitale ondersteuning bij de begeleiding en behandeling van patiënten met psychische klachten in de huisartsenpraktijk. Tegelijkertijd zijn er ook veel vragen: waar te beginnen? Wat is goede digitale hulp? Welk aanbod is er? Om huisartsen en praktijkondersteuners hiermee te helpen ontwikkelde het Trimbos-instituut de toolkit 'E-mental health in de huisartspraktijk'.

Standpunt GGZ op basis van huisartsgeneeskundige kernwaarden

10 december, 2015

Zowel NHG als LHV hebben het geactualiseerde Standpunt Geestelijke gezondheidszorg vastgesteld. Het Standpunt is een uitwerking van de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 van NHG/LHV en laat zien hoe huisartsen de zorg voor patiënten met psychische problemen de komende jaren vorm kunnen geven op basis van de huisartsgeneeskundige kernwaarden: generalistisch, persoonsgericht en continu.

Oproep: onderzoek kwaliteit e-mental health

13 augustus, 2015

Er is veel aanbod van e-health voor de ggz. Hoe het met de kwaliteit daarvan staat is nog onvoldoende helder. Het Trimbos-instituut gaat daarom, in samenwerking met het NHG, de kwaliteit van tien e-mental health programma’s beoordelen. U kunt meebepalen welke interventies daarvoor in aanmerking komen.

Reageer op concept Standpunt Geestelijke gezondheidszorg

9 juni, 2015

Een NHG-Werkgroep heeft een concept Standpunt gemaakt over de geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenzorg als uitwerking van de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022. Tot 18 september kunt u reageren op het concept-standpunt. Uw commentaar wordt zeer op prijs gesteld!

Terugblik op het succesvolle GGZ-symposium: De huisarts en de poh-ggz: Samen sterker!

16 februari, 2015

Eind januari vond voor de eerste maal een symposium plaats waarin de ggz in de huisartsenpraktijk centraal stond. Zo’n honderdvijftig koppels van huisartsen en poh’s-ggz verzamelden zich in Nieuwegein om samen te oefenen, elkaars expertise te ontdekken en van elkaar te leren. Het werd een succes!

NHG ondertekent intentieverklaring passende zorg bij gedragsproblemen

30 januari, 2015

Dertien organisaties uit de zorg en het onderwijs hebben dinsdag een intentieverklaring ondertekend, in aanwezigheid van staatssecretaris Van Rijn van VWS. In de verklaring erkennen de organisaties dat de kwaliteit van zorg en onderwijs voor jongeren met gedragsproblemen moet verbeteren.