U bent hier

Nieuwsberichten

Handreiking voor zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen thuis

12 juni, 2019

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig. Ook zeer kwetsbare ouderen. Goede samenwerking en afstemming tussen zorg- en hulpverleners in de wijk en met de oudere en mantelzorgers is essentieel om mogelijke problemen op tijd te signaleren en de juiste hulp te bieden. De publicatie ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’ bevat een 6-stappenplan en een overzicht van rollen en taken die handvatten bieden bij het organiseren van ondersteuning en zorg aan zeer kwetsbare thuiswonende ouderen.

Nieuwe Visie Huisartsenzorg voor ouderen

30 september, 2017

Door maatschappelijke en politieke ontwikkelingen komt de huisartsenzorg voor ouderen steeds meer onder druk de staan. Het NHG, de LHV en de expertgroep LAEGO hebben daarom in samenwerking met InEen een visie op huisartsenzorg voor ouderen ontwikkeld. Hiermee presenteren deze organisaties een ambitieus beeld van de huisartsenzorg voor ouderen en geven zij richting aan de invulling van passende zorg, werkbare zorg en toekomstige zorg.

Aanschaf neutrale niet-reanimerenpenning mogelijk

8 juni, 2017

Iedereen die niet gereanimeerd wil worden kan vanaf vandaag een niet-reanimerenpenning aanschaffen via de Patiëntenfederatie Nederland.

Landelijke afspraken over zorg op maat voor kwetsbare ouderen

31 mei, 2017

Steeds meer (hoogbejaarde) ouderen wonen thuis. Daardoor verandert de zorg in de eerste lijn. Meer ouderen met multimorbiditeit en meer zorgverleners rond dezelfde oudere vergen een gecoördineerde samenwerking tussen betrokken zorgverleners. De spil daarin vormt het kernteam van huisarts, praktijk- en wijkverpleegkundige. Het NHG en de V&VN brengen daarom gezamenlijk de Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) Zorg voor kwetsbare ouderen uit.

De virtuele overlegtafel bij multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn

2 maart, 2017

Een telefoontje van een bezorgde dochter op vrijdagmiddag: ‘Zo kan het niet langer. De wijkzorg komt nooit meer bij mijn vader langs.’ Een patiënte die elke dag voor de balie staat, omdat ze meent een afspraak te hebben. Weet u wat er aan de hand is? Heeft u de bereikbaarheidsgegevens van de direct betrokkenen bij de hand?

Commentaarronde visiedocument huisartsgeneeskunde voor ouderen

22 december, 2016

De Nederlandse bevolking veroudert in hoog tempo en dat heeft consequenties voor de huisartsenvoorziening. Een werkgroep met vertegenwoordigers van NHG, LHV, Ineen en Laego heeft daarom een visie over huisartsenzorg voor ouderen geschreven. Graag ontvangen we commentaar ter verbetering van de conceptvisie.

Nieuwe producten rond ouderenzorg

15 juli, 2015

Voor de veranderende zorg van uw oudere patiënten bieden wij u nu diverse praktische producten: e-learning voor de huisarts enPOH, het boek Protocollaire Ouderenzorg en groepsgewijze scholing. Ook wordt er hard gewerkt aan de herziening van het NHG-Standpunt Ouderengeneeskunde.

Huisarts ziet steeds meer slechthorenden

5 juni, 2014

In Nederland hebben bijna 2 miljoen mensen problemen met hun gehoor. Slechthorenden hebben vaker klachten als vermoeidheid, angst, depressieve gevoelens en eenzaamheid dan normaalhorenden.

Vroege symptomen delier herkennen kan crises voorkomen

3 april, 2014

De herziene richtlijn Delier van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft naast aanbevelingen voor een delier bij (kwetsbare) ouderen, nu ook aanbevelingen voor de behandeling van een delier in de palliatieve en terminale fase. Een delier is een periode van ernstige verwardheid en komt vaak voor in de laatste fase van het leven. Nieuwe aanbevelingen helpen de huisarts, hulpverleners en mantelzorgers om patiënten met een delier in deze periode zo goed mogelijk te behandelen.

NHG-Standaard Delier geactualiseerd

2 april, 2014

Deze eerste herziening geeft aanbevelingen voor een delier bij (kwetsbare) ouderen, maar ook bij mensen in de palliatieve en terminale fase. De standaard besteedt ook meer aandacht aan het vroegtijdig herkennen van (prodromale) symptomen ter voorkoming van een recidief.

Advies toegankelijkheid Geriatrische Revalidatiezorg

21 maart, 2014

Op 19 maart jl. heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd over het advies ‘Toegankelijkheid Geriatrische Revalidatiezorg zonder voorafgaande opname in het ziekenhuis’ van NVKG (geriatrie), Verenso, LHV en NHG. Dit betreft het direct doorverwijzen bij geriatrische revalidatiezorg wanneer opname evident overbodig is. In de huidige regelgeving is dat niet mogelijk en dat betekent in sommige gevallen voor de patiënt onnodige opname. Voor de huisarts betekent dit veel extra werk.

Visiedocument ouderenzorg: versterk eigen kracht en ‘samenkracht’

13 maart, 2014

Om ouderen in de toekomst goede ondersteuning en zorg te bieden is een andere manier van denken en handelen nodig. Dat schrijft de landelijke adviesgroep eerstelijnsgeneeskunde voor ouderen (Laego) in hun onlangs verschenen visiedocument

ZonMw Parel voor project Polyfarmacie bij ouderen

31 januari, 2013

Tijdens het congres Goed Gebruik Geneesmiddelen op donderdag 31 januari is de ZonMw-Parel uitgereikt aan Jako Burgers van het Nederlands Huisartsen Genootschap, Rob van Marum namens de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie en Anne Leendertse namens de KNMP. ZonMw-directeur Henk Smid overhandigde de Parel voor het project Polyfarmacie bij ouderen: naar een beter medicatiebeleid.

NHG-Congres voor praktijkondersteuners

4 juli, 2012

Bijna twee weken na het NHG congres in Den Haag organiseert het NHG samen met Bohn Stafleu Van Loghum (BSL) op 22 november een congres voor praktijkondersteuners in de Jaarbeurs in Utrecht. Iets voor uw POH?

Jaarlijkse medicatiebeoordeling bij 65-plussers met chronische ziekten voorkomt ongewenst medicijngebruik

14 mei, 2012

Ouderen vanaf 65 jaar die vijf of meer geneesmiddelen slikken en meerdere ziektes hebben zouden elk jaar een medicatiebeoordeling moeten krijgen. Dat vinden verschillende beroepsorganisaties in de zorg.