U bent hier

Advies toegankelijkheid Geriatrische Revalidatiezorg

21 maart, 2014

Op 19 maart jl. heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd over het advies ‘Toegankelijkheid Geriatrische Revalidatiezorg zonder voorafgaande opname in het ziekenhuis’ van NVKG (geriatrie), Verenso, LHV en NHG. Dit betreft het direct doorverwijzen bij geriatrische revalidatiezorg wanneer opname evident overbodig is. In de huidige regelgeving is dat niet mogelijk en dat betekent in sommige gevallen voor de patiënt onnodige opname. Voor de huisarts betekent dit veel extra werk.

In het najaar van 2013 zette het ministerie van VWS  twee vragen uit over de toegankelijkheid van de geriatrische revalidatiezorg:

  1. Wat voor soort aandoeningen hebben cliënten voor wie Geriatrische RevalidatieZorg (GRZ) zorginhoudelijk noodzakelijk is, maar voor wie direct voorafgaand ziekenhuisverblijf niet noodzakelijk is?
  2. Ontwerp voor deze cliënten een zorgstandaard of zorgpad waarbij gepast gebruik gemaakt wordt van de GRZ en waarin goede diagnostiek, behandeling, overdracht en vervolgzorg beschreven wordt.

Zorgpad

Een multidisciplinaire samengestelde werkgroep -bestaande uit vertegenwoordigers van klinisch geriaters, internisten-ouderengeneeskunde, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde-  heeft omschreven onder welke omstandigheden een patiënt in aanmerking kan komen voor GRZ zonder dat er een noodzaak is om de patiënt in het ziekenhuis op te nemen. De werkgroep heeft hiervoor een schematisch zorgpad beschreven.  

Voorwaarden

De werkgroep is van mening dat toegang tot de GRZ zonder voorafgaand ziekenhuisverblijf te realiseren is mits deze toegang beperkt is tot een specifieke patiëntengroep en ook aan het zorgproces voorwaarden worden gesteld. De criteria zijn:

  1. Er is sprake van een acuut opgetreden aandoening waarbij de benodigde diagnostiek is afgerond.
  2. De acute aandoening leidt, evenzo acuut, tot mobiliteitstoornissen en/of achteruitgang in de zelfredzaamheid.
  3. De kwetsbaarheid van de patiënt en diens bijkomende ziekten zijn voorafgaand aan de GRZ op valide wijze in kaart gebracht.
  4.  Zorginhoudelijke noodzaak tot GRZ is aanwezig conform de huidige regelgeving inzake GRZ.

Hier leest u de volledige rapportage.

Vervolg

De minister zal het College voor zorgverzekeringen (CVZ) vragen om aan de hand van deze zorginhoudelijke analyse de huidige voorwaarden voor GRZ te bezien en hierover te adviseren. Na de reactie op dit verzoek zal de minister de kamer verder informeren.